VARS MARCH 2023

Ukumiselwa kuMasipala waseDrakenstein esitsha iSaziso ngokuShicilelweyo soPhuhliso noTyalo-Mali kwinyanga ephelileyo kuphinda kungqina iphulo likaMasipala lotyalo-mali elinobuhlobo, lesixeko apho abatyali-mali nabaphuhlisi baqinisekiswa ngokusingqongileyo okudala zenzeke izinto ezimalunga noshishino. Sikwanedesika elungiselelwe oko, nesisikhululo sokuqala sezoPhuhliso kwakunye neDesika yezoTyalo-mali yokunceda abatyali-mali nabaphuhlisi abanokubakho, bokuqhuba iinkqubo zikamasipala. Le Desika ihlela izicelo zezophuhliso yaye ilungelelanisa imisebenzi

yamacandelo kamasipala ukukhawulezisa le hambo yotyalo-mali.Ngokusebenzisa ezi zixhobo zokwakha oku, nale ajenda igqalise kutyalo-mali, sinokubaqinisekisa abatyali-mali ukuba akukho ndawo ibhetele kunale, yokutyala imali ngeli lixa, neyodlula iDrakenstein. Ukuba unomdla wokwandisa ishishini lakho okanye lokutyala imali eDrakenstein, zinike ixesha lokuphengulula ngokugqigqibeleleyo esi Saziso ngokuShicilelweyo soPhuhliso apha kwakhona/okanye unxibelelane/ udibane neDesika yethu yoPhuhliso noTyalo-mali kule imeyile: invest@drakenstein.gov.za.

Which are Drakenstein’s Priority Investment Areas? N1 Corridor

Dal Josaphat Industrial Area, Paarl East

Simondium

Jan van Riebeeck Drive, Paarl

Klein Drakenstein Road, Paarl East

Simonsvlei

Paarl East

Mbekweni

Paarl Central Business District

Wellington Central Business District

Main Road, Paarl

Wellington Industrial Area

De Poort, Paarl

Smart educational hub

Paarl Riverfront

Sports tourism hub

See the full Prospectus

29

VARS | March

Made with FlippingBook Digital Publishing Software