VARS MARCH 2023

Ezinye izikhokelo zokuqatshelwa phambi kokufakela ijenereyitha:

• Khetha indawo ekhuselekileyo . Iijenereyitha mazifakelwe kwindawo eyomileyo, engena kakuhle umoya, kude kwizinto ezinokuthatha umlilo/ ezinokutsha. Kubalulekile ukuqaphela nokuqwalasela ingxolo nokukhupha umsi izinto ezinokwenziwa yijenereyitha, ukuze ukhethe indawo engekho kufuphi neefestile neminyango. Musa ukuyibeka ijenereyitha yakho kudonga olungumda wesakhiwo sakho. • Fakela isixhobo sokulayita sokudlulisa (transfer switch) , nanjengoko oku kuyinto emandla yokhuseleko nenqanda ukuphinda kubonelelwe ngombane kwiziko lombane. Xa ijenereyitha ifakwe kakuhle nangokufanelekileyo, isixhobo sokulayita sokudlulisa sizihlukanisa ngokwaso kwisixhobo sokulayita yaye sizidibanise nejenereyitha, ngokwenza njalo sibonelele umzi /ikhaya ngombane. Ngokulandela ezi zikhokelo, unokuyifakela ijenereyitha yakho ngkukhuselekileyo yaye uphumle nasengqondweni - yaye ubulale iingcinga ezibuhlungu zika-Eskom zikacimi-cimi. Malunga nemibuzo ephathelele kubugcisa, dibana neCandelo labeZeenkonzo zobuGcisa kwezoMbane likaMasipala (Municipality’s Electro-Technical Services division) kule nombolo: 021 807 4660 . Imibuzo ephathelele kwezengxolo mayithunyelwe kuShaun Reece kule imeyile: Shaun. Reece@drakenstein.gov.za ukuze

• Khumbula ukusoloko usenza ulolongo rhoqo , njengoko oku kubalulekile ukugcina ijenereyitha isoloko isebenza ngokukhuselekileyo nangokulungileyo. Oku makubandakanye ukusoloko ujonga ubungakanani bamafutha (fuel) ne-oli (oil,) ucoca yaye ufakela ezinye iifilta, kwakhona ukhangela iimpawu zokonakala nokucandeka • Qwalasela i nkathazo yengxolo nomsi ezenzeka kubamelwane bakho xa ukhetha indawo yokubeka ijenereyitha yakhho. Qwalasela ukuba ijenereyitha yakho i ngenzi ingxolo (oko kukhangelwa/ kuphononongwa yinjineli yengxolo ukuqinisekisa ukuba amaqondo engxolo ahambelana nemigaqo yeNtshona Koloni yoLawulo lweNgxolo. • Misela injineli enobuchule njengoko kuchaziwe kwimiGaqo Jikelele yooMatshini neyokuFakelwa kweZinto zoMbane ukuqinisekisa ukuthobela nokuvumelana noSANS 10142.

imibuzo emalunga neeplani zokwakha ibhekiswe kuCharl Pietersen kule imeyile: Charl.Pietersen@drakenstein.gov.za .

33

VARS | March

Made with FlippingBook Digital Publishing Software