Brf Saltsjöblick

SALTSJÖBLICK Arkitektens ord

I Fisksätras homogena bebyggelse från tidigt 1970-tal blir Stenas kvarter Saltsjöblick ett komplement med vår tids stadsmässiga kvaliteter. Kvarteret är inte bara ett tillägg av bostäder för nya behov och en växande befolk- ning i kommunen utan också ett omskapande av miljön som så starkt präglat kvarteren. Genom att bygga bort stora asfalterade ytor skapas en attraktivare miljö som upplevs både säkrare och tryggare. Fisksätravägen förvandlas genom den nya bebyggelsen till en levande och modern lokalgata. Sporthallens utbyggnad och Folkets hus är nya tillägg som skapar attraktionskraft till området. Saltsjöblick är både start- skottet på stadsutvecklingen och dess naturliga avslut mot skärgårdslandskapet och rekreationsmöjligheterna i området. Läget ger det bästa av bekväma centrumnära livskvaliteter och den naturmiljö som karaktäriserar den flikiga arkipelagen.

34

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online