Somnus nr. 2 2021

Høringssvar om koronasertifikat i smittevernloven FAGSTOFF

Søvnforeningen har sendt inn høringssvar til helsedirektora- tet i forbindelse med det såkal- te vaksinepasset eller korona-

forskjellsbehandling av en sårbar gruppe som i 2009 fulgte myndighe- tens pålegg om massevaksinasjon. Testmuligheter: Akkurat nå mens vi er midt i pande- mien, er det testmuligheter nesten overalt, det er gratis og svar forelig-

Innledning: Søvnforeningen vil understreke at foreningen ikke er imot vaksinepass, men vi ønsker å påpeke at det ikke må føre til belastende forskjellsbe- handling for den gruppen sårbare pasienter vi representerer. Vaksinepassen må være helt sikre i

sertifikatet som kommer. Her er Søvnforeningens synspunkter: Bakgrunnen for vårt hørings- svar om vaksinepass er at foreningen ivaretar interes- sene til pasienter med hyper- somnier, inkludert de som ble syke etter vaksinasjon med Pandemrix i 2009 i for- bindelse med svineinfluensa- pandemien. Noen fikk narko-

ger ganske kjapt. Hva skjer om ett år, to år, tre år? Hvor har man tenkt at denne gruppen skal teste seg når flertallet er vaksinert og samfunnet åpner opp? Skal det være fastlegens ansvar? Kommunehelsetjenesten? Spesialisthelsetjenesten? Skal laboratoriekapasiteten opprettholdes slik at test- svarene er ferske nok til vaksinepasset? Hvem skal betale for laboratorietjenes- tene? Er det de regionale helseforetakene? Disse

lepsi, type 1 eller 2, vi har registrert en klar økning av idiopatisk hypersomni og gruppen med Kleine Levine syndrom har også øket signi- fikant etter 2009. De som hadde noen av disse tre diag- nosene før 2009, ble merkbart dårli- gere både etter vaksinen og etter selve influensaen. Dette er livsvarige og invalidiserende sykdommer. Mange av dem som fikk vaksineska- de den gangen, var barn og unge som i stor grad er blitt frarøvet et normalt liv. Det er naturlig at i denne gruppen vil være noen som vegrer seg mot å ta en enda ny hurtigprodusert vaksine med risiko for nye ukjente bivirk- ninger. Oppfølgingen av denne grup- pen pasienter etter 2009 har fra Statens side vært dårlig selv om Staten har erkjent erstatningsansvar etter pasientskadeloven. Vi opplever at mange i denne pasi- entgruppen er mot ordningen med vaksinepass fordi den vil oppleves som diskriminerende og en ytterli- gere belastning etter 2009. Dette er bakteppet for vårt svar til Helse- og Omsorgsdepartementet i forbindelse med innføringen av vaksinepass.

punktene må avklares snarest og før vaksinepasset blir en begrensende faktor for denne pasientgruppen. Kostnader: Skal denne gruppen måtte betale for tester etter en stund? Skal de måtte betale ekstra mye for hurtigtester? I dag er testene gratis rundt omkring, med mindre du må ta en hurtigtest på flyplass eller hos private tilbydere og få svar i løpet av en times tid. Denne testen koster i dag 1200 kr pr person pr test. Det blir en helt umulig øko- nomisk belastning for denne pasient- gruppen om man må betale for testen hele tiden for alltid å kunne ha bekreftelse på en «fersk» negativ test. Vaksinepasset over landegrenser: Det gis foreløpig ikke noe klart svar på hvor det forlanges at det skal fremlegges gyldig vaksinepass. At det skal fremvises ved reiser over

den forstand at de ikke kan forfalskes og at alle personlige data er maksi- malt godt sikret mot misbruk og hacking. Kriterier for vaksinepass er: 1. Verifisert vaksinasjon 2. Immunitet etter gjennomgått covid-19 siste seks måneder 3. Fersk negativ test Pkt. 1 Vaksinasjon Vår pasientgruppe kan av ovenfor- nevnte årsaker å være skeptiske og kan ikke forventes å la seg vaksinere. Vi ser at noen i denne pasientgrup- pen har valgt å vaksinere seg. Pkt.2 Immunitet etter gjennomgått covid-19 Vår pasientgruppe vil trolig i liten grad kunne komme inn under dette kriteriet Pkt. 3 Fersk negativ test Dette punktet vil i realiteten bli en

24

SOMNUS NR 2 – 2021

Made with FlippingBook Annual report maker