Somnus nr. 2 2021

Bekymringsmelding: SOVno avvikles?

D et brenner et blått lys for Nasjonal kompet- ansetjeneste for Søvnsykdommer (SOVno) i Bergen. Helse og omsorgsdepartementet (HOD) informerte så sent som i november 2020 om at alle kompetansesentra etablert før 2012 skal avvikles i løpet av 2021-22. Meningen er at ansvaret for den kompetanse og tjenester som SOVno har i dag skal legges til de ulike helsere- gionene. Søvnforeningen er skeptisk og alvorlig bekymret. Den korte tidsfristen er et slag under beltestedet. S OVno ledes av professor dr. med. Bjørn Bjorvatn som i mange år har vært en bære- bjelke i søvnforskningen, blant annet innen insomni og søvnapne. Han har bidratt til at Sovno er den viktigste kunnskapsbasen for helse- personell generelt og for pasienter og pårørende spesielt. Bjørn Bjorvatn er en viktig samarbeids- partner med Søvnforeningen og en selvsagt bidragsyter på våre mestringshelger. Hvis SOVno avvikles og det ikke bevilges midler til en videre drift vil e-post/telefonservicen for- svinne, hjemmesiden legges ned, nyhetsbrev, brosjyreutsending, tidsskriftet SØVN og økono- misk støtte til forskning og kongresser vil for- svinne. Med andre ord, resultatet blir et dårligere tilbud til pasienter og pårørende. Region- løsninger har vi dårlig erfaring med. Det er en dårlig løsning. H elsvart er det dog ikke. Det er et ønske fra HOD at SOVno videreføres i en ny modell hvor flere løsninger kan være aktuelle. Men til nå har ingen spesiell løsning kommet på bordet. Helseregionene har mange store utfordringer. Hvordan vil finansieringen av SOVno-alternati- vene bli mulig? Det blir neppe enkelt å få til en bærekraftig finansiering regionvis. Et annet vik-

tig spørsmål: Vil det bli mulig å etablere et tilbud uten store forskjeller i ytelsene? Skulle vi ende opp med en ny vri på SOVno, fortsatt i Bergen, så er det Helse Vest som må stå for finansiering- en. Vil denne finansieringsformen føre til et endret mandat for SOVno? Vi har mange spørs- mål. Søvnforeningen er for utvikling i søvnsek- toren som kan føre til et bedre tilbud for våre medlemmer og for helsepersonell som har søvn som sitt spesialfelt. Men, noen ganger så er det slik at vi vet hva vi har, ikke hva vi får. Det er for meg situasjonen rundt SOVno nå. F or meg er det kun ett alternativ for SOVno, og det er å videreføre og videreutvikle kom- petansetjenesten - ikke minst med tanke på all kunnskap og informasjon som tjenesten deler. Det er her både behandler og pasient henter opp- datert informasjon. Hjemmesidene hadde i fjor hele 432 000 treff. Det sier litt om det behovet SOVno dekker. Hvis HOD svekker institusjonen Sovno, så frykter jeg igjen en svekkelse av tilbu- det i søvnsektoren. Det blir ikke samme systema- tiske, strukturerte forskning på de ulike diagno- sene. Finansiering blir en kontinuerlig utfordring. Hva er alternativet hvis helsemyndighetene trum- fer gjennom en nedleggelse av dagens SOVno? En ting er sikkert. Det reduserer ikke behovet for fortsatt intensiv forskning og informasjon. I Søvnforeningen har vi en kongstanke om ett sentralt søvnsenter, som samler alle søvndiag- nosene. Her skal du kunne få tverrfaglig utred- ning og behandling, Her finner du de mest sen- trale forskningsprosjektene og utdannelse av søvnspesialister på alle nivåer. Er det en drøm som kan realiseres av det offentlige helsevesenet, eller må det betydelige privatkapital inn? Det beste vi har i dag må bestå. SOVno topper listen.

Meld deg inn i dag Meld deg inn i Søvnforeningen i dag. Trykk på linken for å komme til innmeldingsskjema. Hovedmedlemskap: 350,- kr pr år Familiemedlemskap:

http://sovnforeningen.no/bli-medlem/

350,- kr pr år og 55 kr for hvert familiemedlem

500,- kr eller mer pr år 1 500,- kr eller mer pr år

Støttemedlem privat: Støttemedlem bedrift:

43

SOMNUS NR 2 – 2021

Made with FlippingBook Annual report maker