Somnus nr. 2 2021

2021

Å leve med natteskrekk – Det er ikke mareritt, det er som en skrekkfilm, sier Marianne Aasen. De fleste netter blir hun jaget av kommandosoldater, vold- tektsmenn med kniv eller utsatt for kjemiske våpen. Problemet er ikke skrekkhistoriene i seg selv, men søvnen hun frarøves. Natteskrekk er en tilbakevendende kortvarig søvnforstyrrelse. Typisk for tilstanden er nattlige anfall hvor den som er rammet, plutselig skriker til og i mange tilfeller hopper ut av sengen. Under anfallet er det typisk å bli rød og oppkavet i ansiktet, ha hurtig puls, rask pust, svette og virke engstelig. Les mer om natteskrekk her Sliter med å følge opp pålegg – Alle har vel fått med seg at jeg ikke er fornøyd, sier Bent Høie (H). Helt siden han gjeninnførte Den gylne regel i 2014, har sykehusene slitt med å oppfylle den, skriver Dagens Medisin. Regelen som sier at det skal brukes mer penger på psykisk helse enn i somatikken, er det fortsatt ingen som greier å få til fullt ut. De siste seks årene har ingen sykehus fått dette til. Dette til tross for Høies gjentatte krav og ordrer, blant annet i oppdragsdokumentene til sykehusene. Dagens Medisin ber ham kommentere det faktum at heller ikke i fjor eller året før – i likhet med de fire årene før der igjen – greide noen å oppfylle Den gylne regel etter intensjonen. Selv om ingen sykehus har greid å oppfylle prioriteringsregelen i sin helhet, mener helsemi- nisteren fortsatt at den bidrar til at psykisk helse prioriteres. Søvn i midnattssolens land Forskere fra Folkehelseinstituttet, NTNU, Norges arktiske univer- sitet, Universitetet i Bergen, Nasjonal kompetansetjeneste for søvn- sykdommer og St. Olavs hospital har i denne studien undersøkt fore- komst av sesongvariasjoner i søvn. Data ble hentet fra Tromsøundersøkelsen, og deltagerne bodde nord for 69 ºN, i områ- der med ekstremt store sesongmessige forskjeller i dagslys. Forskerne undersøkte leggetid, når deltagerne stod opp, innsovnings- tid (SOL) og total søvnlengde. Forskerne fant at insomni var vanligst i vinterhalvåret blant menn, men ikke blant kvinner. De fant ingen sesongmessige forskjeller i søvnlengde. SOL var noe lengre i vinter- månedene, men forskjellene var små og hadde ingen klinisk rele- vans. Studien konkluderer med at ekstrem sesongvariasjon i dagslys har liten innvirkning på søvn. Mobbing på arbeidsplassen og insomni Forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer har i denne studien undersøkt sammenhengen mellom mobbing på arbeidsplassen og symptomer på insomni. 1149 arbeidstagere ble inkludert i studien og svarte på spørreskjema ved studiestart, og etter 6 måneder. Mobbing på arbeidsplassen ble målt med et validert spør- reskjema med 9 ledd, og insomni ble kartlagt med tre spørsmål om innsovningstid, søvnlengde og tidlig morgenoppvåkning. Forskerne konkluderer med at mobbing på arbeidsplassen er en risikofaktor for å utvikle insomni. Det er behov for videre studier som kan forklare hvordan og når mobbing påvirker søvn.

Vedtak:Kontingenten for 2022 blir uendret

SAK 8: Innkomne saker: Det er ikke kommet inn saker til behandling på årsmøtet. SAK 9: VALG: Valgkomiteen har levert følgende enstemmige forslag til valg: Sekretær: Marit Aschehoug 2021-2023. Styremedlem: Turid Høe 2021-2023 Styremedlem: Arild Sørensen 2021-2023 Vararepresentant: Marita Bjerke 2021-2022 Vararepresentant: Ragnhild Storbakken 2021-2022 Vararepresentant: Torunn Figenschou 2021-2022 Vararepresentant: Tom Ørbech 2021-2022 Revisor: Myrdahl & Sveen, Støperiveien 26, 2010 Strømmen 2021-2022

Ikke på valg: Styreleder: Pål Stensaas 2020-2022 Nestleder: Knut Bronder 2020-2022 Styret foreslår følgende til valgkomité: Leder: Magne Hamsdokka 2020-2023 Medlem: Krister Olsen 2021-2022 Varamedlem: Robert Nordli 2021-2023 Varamedlem: Kommentarer: Ingen

Vedtak: Valgkomiteens forslag til styre og revisor ble enstemmig ved- tatt. Styrets forslag til valgkomité ble enstemmig vedtatt. Lørenskog 22. april 2021 Marit Aschehoug, Torunn Figenschou

35

SOMNUS NR 2 – 2021

Made with FlippingBook Annual report maker