Somnus nr. 1_2022

Frivilligheten skadeskutt etter pandemien

L a det være sagt: Søvnforeningen er ikke i krise! MEN, det er ingen tvil om at vi trenger flere nye medlemmer, og at alle de vi hadde før pandemien traff oss, blir hos oss. Når vi ikke har hatt mulighet til å holde fysiske møter, har over 150 medlemmer forlatt oss. Andre frivillige organisasjoner ser det samme. Medlemsmassen har sunket betraktelig det siste året. V i får støtte hvert år fra Barne-, ungdoms- og fami- liedirektoratet. Det er denne støtten og medlems- kontingenten som gjør at foreningen kan reise rundt og holde møter og arrangere en kostbar Mestringshelg. Støtten fra BufDir utregnes etter hvor mange medlem- mer vi har og hvor aktive vi er med møter og kurs. BufDir har vært forståelsesfulle i to års unntakstilstand for frivilligheten. Tilskuddene har vært beregnet etter aktivitetene i 2019. Det er vi virkelig glade for. Hva som vil skje til høsten, når vi skal søke om tilskudd for 2023, er mer usikkert. Lavere medlemstall og lite akti- vitet i to år, kan gi dramatiske utslag. D erfor har Søvnforeningen sendt brev til vår para- plyorganisasjon, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, og bedt dem ta opp med BufDir denne alvorlige ettervirkningen av pandemien. Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO tok ballen og ga oss et oppmuntrende svar: «Vi har all grunn til å følge nøye med på tilskottsramma for funksjonshem- medes organisasjonar framover. Statsbudsjettet som blir lagt fram i oktober vil vere første peikepinn på utvik- linga. Tilskottsramma under pandemien fekk ei påplus- sing ut over prisvekst, og det er allerede sagt at ein ikkje kan forvente at tilleggsrammene blir vidareført. Det er heller ingen signal som tyder på at den ordinære tilskottsramma vil bli redusert. FFO vil vere tett på arbeidet med statsbudsjett både i forkant av at budsjet- tet er lagt fram og opp mot Stortinget i etterkant. Vi

leverte krav til statsbudsjettet for 2023 i desember 2021, og ba der om ein auke av den totale ramma på 35 mill. kroner ut over prisvekst. Når det gjeld forholda Søvnforeningen heilt spesifikt tar opp, redusert med- lemstal og likepersonsaktivitetar som ikkje er poeng- gjevande, vil ikkje det i seg sjølv medføre redusert til- skott. Dette er ein situasjon dei fleste andre organisa- sjonane også er i. Tilskottssysemet fungerer slik at medlemstal, utbreiing og aktivitet blir omrekna i poeng. Viss summen poeng samla for organisasjonane blir mykje lågare enn tidlegare, vil kronebeløpet pr poeng gå opp. Det er derfor den totale ramma til forde- ling som er viktig, ikkje nødvendigvis kriteria. Så kan det hende at det vil slå ulikt ut organisasjonane i mellom. Enkelte organisasjonar har auka sitt medlem- stal fordi dei har lagt om aktiviteten. Andre har klart å gjennomføre likepersonsaktivitet i 2021 innanfor eksis- terande regelverk. Det er likevel grunn til å tru at dei fleste er i samme situasjon som dykk.» Generalsekretæren mener det er fint at vi tok opp våre bekymringer og at det gir FFO en grunn til en ny runde med BufDir. V i gir oss ikke. Vi skal rekruttere og beholde med- lemmene. Søvnforeningen blir ikke sterkere enn den innflytelse antallet medlemmer gir oss. Som en liten hjelp i 2022 foreslår styret i Søvnforeningen en koronarabatt på medlemsavgiften i ett år fremover. Forslaget skal behandles på årsmøtet i Bergen. Etter den siste runden med omikron, legger vi lista høyt med møte i Bergen og mestringshelg i Oslo i juni. Vi kom- mer til Trondheim og til Østfold og kanskje mange flere steder, dukker vi opp med faglige foredrag om søvn og kofferter fulle av CPAP-maskiner og masker til å vise frem. Søvnforeningen svikter ikke sin oppgave! Pål Stensaas

Meld deg inn i dag

http://sovnforeningen.no/bli-medlem/

Meld deg inn i Søvnforeningen i dag. Trykk på linken for å komme til innmeldingsskjema. Hovedmedlemskap: 350,- kr pr år Familiemedlemskap:

350,- kr pr år og 55 kr for hvert familiemedlem

500,- kr eller mer pr år 1 500,- kr eller mer pr år

Støttemedlem privat: Støttemedlem bedrift:

Made with FlippingBook Ebook Creator