Somnus nr 4_2020

SPØRSMÅL?

Telefontjenesten er populær F ra 1. september satte Søvnforeningen sin telefonrådgivning inn i system. Foreningens tillitsvalgte og likepersoner har i mange år tatt telefonen og hatt lange samtalermed råd og hjelp til pasienter somtrenger det. Nå tilbyr Søvnforeningen telefontid tirsdager, onsdager, torsdager og fredager.

Populært tiltak – Dette fungerer veldig bra, forteller styreleder Pål Stensaas. – Vi er veldig glade for å ha denne tjenesten tilgjengelig for alle med- lemmene våre. Vi håndterer de min- ste og de største spørsmålene om søvnapné og masker, rettigheter til utstyr og daglig bruk. Noen ganger gjelder det råd om ren- hold av utstyret, forteller han. – Det gir oss en god anledning til å henvise til brukerbrosjyren vår. Den svarer på de fleste spørsmå- lene du aldri tør å stille på syke- huset. Vi sender deg gjerne bro-

det redaktør Marit Aschehoug (Tlf 90066527) som svarer på spørs- mål om søvnapné, om CPAP og mas- ker, apnéskinne og andre alternativer og om insomni. Hun snakker også gjerne med pårørende. Hun har selv hatt CPAP siden 2005.

På tirsdager fra 11 til 18 er det advo- kat Preben Westh Christensen (tlf: 95757686 ) som svarer på spørs- mål om arbeidsrett og andre rettighe- ter. Han har arbeidet mange år i Norsk Industri og jobbet der som advokat med spesialområde innenfor arbeidsrett, arbeidstvister, oppsigelse og avskjed.

På onsdager fra 11 til 18 er spesialsykepleier Knut Bronder som tar imot telefoner (tlf. 41303436). Han har arbeidet mange år på det nasjonale kompetan- sesenteret for hypersomnier og har bred kompetanse på narkolepsi, idiopatisk hyper- somni og Kleine Levine Syndrom. På torsdager fra 11 til 18 er det redaktør Pål Stensaas (Tlf. 92486681) som svarer på spørsmål om søvnapné. Han har selv hatt søvnapné i mange år og bruker CPAP og maske. Som mange andre menn vet han noe om skjegg og bart og masketilpasning.

sjyren i papir, men den ligger selvsagt også på nett. Vi har trykket to opplag og sendt den til alle sykehus som har søvnutred- ning og til alle Behandlings- hjelpemiddel-sentraler. Lærdom vi kan gi videre Nestleder Knut Bronder fortel- ler at han får mange mange hen- vendelser på onsdager, men han tar telefonen også på andre dager. – De som ringer har gode og varierte spørsmål – en del av problemene kan løses ved å gi fakta-orientering. Noen kunne

Søvnforeningens telefontjeneste bruker selvsagt moderne smarttelefoner, men telefon som kommu- nikasjonsmiddel er gammelt. Vanligvis krediteres Alexander Graham Bell for oppfinnelsen av telefo- nen, da han bygde en slik i Boston i 1876. Telefon kan defineres som enhver mekanisme som kan transportere lyd over lengre avstander. I så måte ble telefonen funnet opp av kineseren Kung-Foo- Whing i år 968. Han overførte lyd gjennom rør.

På fredager fra 11 til 18 er

32

SOMNUS NR 4 - 2020

Made with FlippingBook flipbook maker