Somnus nr. 4_2021

Nytt rundskriv kan hjelpe hypersomni- pasienter å få dekket medisinutgifter

ner i amfetamingruppen virker, så nekter HELFO å betale for medisinene. Det har vært en lang kamp. Hovedgrunnen for HELFOs avslag er at det ikke finnes godkjente double blind studier som fastslår at amfetaminmedisi- ner virker på IH. At det ikke finnes hver- ken nok pasienter eller økonomiske res- surser til slik forskning, er ikke godt nok for HELFO. I arbeide med denne saken, dukket det opp et rundskriv fra Helsedirektoratet til Helse Sør-Øst som snur hele problemstillingen. I rundskrivet fra juli 2020, understrekes det at pasienter som tidligere har fått medisiner utenfor indikasjonsområder, som er aktuelt for IH og narkolepsipasi- enter, fra en spesialist på sykehus, skal ha dekket utgiftene. Dette gjelder også for tidligere avslag, og det skal en etterbetaling.

ret for utskriving av resepter på blå resept. Særlig for IH-pasienter har det vært lite medisiner å velge mellom og praksis for hva pasientene fikk prøve og dekket på blå resept, varierte fra lege til lege, fra helseregion til helseregion. Det nye rundskrivet fastslår hvilke medi- siner som omfattes av reglene og at pasi- enter som tidligere ikke har fått dekket medisiner, skal få tilbakebetalt utgiftene sine. For IH-pasienter betyr dette at flere typer medisiner skal dekkes. I den saken Søvnforeningen har fulgt opp, har det vært purret flere ganger på Ahus, men omsider kom bekreftelsen fra sykehuset: Bekreftende svar fra Ahus: … kan bekrefte at Ahus skal dekke beta- le/refundere off-label off-lisens behand- ling startet ved Ahus. Det er fint om dokumentasjon på at lege hos oss har startet behandlingen, og på hvilken indi- kasjon, samt kostnader som skal refun- deres. Denne dokumentasjonen kan sen- des direkte til ….. Ahus jobber nå med en fremgangsmåte hvor slike resepter kan merkes slik at regningen går direkte til sykehuset, men det er ikke klart enda. skrives på blå resept, men som ikke dek- kes av folketrygden når de blir brukt utenom godkjent indikasjon. Disse lege- midlene skal finansieres av helseforeta- kene. Det samme gjelder legemidler uten markedsføringstillatelse (off license/ure- rende ATC-kode N06BA07 som har hoved- bruk behandling av overdreven søvnighet assosiert med narkolepsi. - Alle legemidler med virkestoff natriumoksybat og tilhørende ATC-kode N07XX04 med hovedbruk behand- ling av narkolepsi med katapleksi. Helsedirektoratets vurdering av finansie- ringsansvar: Ved behandling av narkolepsi vil initiering, evaluering og avslutning av behandlingen styres av lege i spesialisthelse- tjenesten og modafinil og natriumoksybat oppfyller derfor kriteriene for at finansie- ringsansvaret plasseres hos RHFene.  Oppdatert informasjon om hvilke sykehus og avtalespesialister som kan forskrive h- reseptlegemidler er tilgjengelig i legenes og apotekenes system for behandling av resep- ter.

Marit Aschehoug tekst

Mange hypersomnipasienter har fått pro- blemer med medisinering etter at de nye reglene om H-resept trådte i kraft 1. februar 2021. Der fastlegen hele tiden har fulgt opp med resepter, må pasien- tene nå til sykehusspesialist eller avtales- pesialist for å få resept. I det systemet er det ventetid for å få time. Samtidig har særlig pasienter med IH, hatt problemer med å få dekket utgifter til medisiner når Modiodal ikke virker. Søvnforeningen har brukt ressurser på å følge opp en pasientsak der diagnosen IH ikke er nok til å få dekket utgifter til andre medisiner enn Modiodal. Når Modiodal ikke virker, men andre medisi-

Legemidler på listen:  Deksamfetamin – Idiopatisk hypersomni- G47.1  Lisdeksamfetamin – Narkolepsi – G47.4  Methylfenidat – Idiopatisk hypersomni  Pitolisant – terapiresistrent idiopatisk hypersomni  Racemisk amfetamin – Idiopatisk hypersomni  Venlafaxin – Narkolepsi og katapleksi hos voksne

Slik ordningen var tidligere, fikk hypersomnipasientene sin diagnose, og første gangs resept på medisiner måtte skrives ut av en godkjent nev- rolog med avtale. Deretter kunne fastlegen overta ansva-

Rundskriv 3. juli 2020. Endringer i blåreseptordningen og bort- fall av bidragsordningen (også kalt 5.22- regelen) har medført uklarheter om finansieringsansvaret for legemiddelbe- handling som startes opp i spesialisthel-

H-resept fra 1. februar 2021 Finansieringsansvaret for en rekke legemidler er overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene i perioden 2006-2020. Overføringene omfatter legemidler der det er klart at både initiering, evaluering og avslut- ning av pasientens legemiddelbehandling styres av lege i spesialisthelsetjenesten.  Legemiddelgruppene som ble overført 1. februar 2021 er legemidler til behandling av MS, narkolepsi, immunsvikt og sjeldne syk- dommer.  Når det gjelder legemidler mot narkolepsi, har Helsedirektoratet tatt utgangspunkt i legemidler som ble dekket av folketrygden. Finansieringsansvaret ble overført til helse- regionene for følgende legemidler: - Alle legemidler med virkestoff modafinil og tilhø- setjenesten, der HELFO har avslått søk- nader om individuell stønad på grunn av manglende effektdokumentasjon. Uklarhetene gjelder i hovedsak finansie- ring av pasientadministrerte legemidler, som innenfor godkjent indikasjon for-

Faktaboks: Legemidler på h-resept

 Helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus er h-reseptlegemidler. De regionale helseforetakene har finansierings- ansvar for legemidler når de har behand- lingsansvar. Dette gjelder også legemiddel- behandling som skjer utenfor sykehus. Ved behov for nye resepter vil det bare være sykehusleger og avtalespesialister som kan skrive ut H-reseptlegemidler. Pasientene kan hente ut legemidlet på valgfritt apotek, uten egenandel.  Resepten kan ikke fornyes av fastlegen. Resepter er i utgangspunktet gyldig i 1 år, så lenge man har noe igjen på dem.

42

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online