Somnus nr. 4_2021

Søvnprofessorat i det blå

V ed Universitetet i Oslo er det ikke et eget pro- fessorat for søvnhelse og søvnsykdommer. Det betyr mindre forskning på området og fortsatt lav prioritering når det gjelder undervisning av lege- studenter. Et dedikert professorat har stått høyt på ønskelisten til Søvnforeningen. Ett av våre medlem- mer tilbød seg å finansiere søvnprofessoratet, men Universitetet i Oslo avviste det generøse tilbudet. – Vi har diskutert saken i fakultetsledelsen. Vi er naturligvis ikke ukjent med problemstillingene knyttet til forskning og undervisning i søvnmedisin, og vi har slik aktivitet gående i flere deler av fakul- tetet, bl. a innen nevrobiologisk grunnforskning og i allmennmedisin, het det i svaret vi fikk. Videre svarte de: – Rekruttering til vitenskapelige toppstil- linger, det vil si professorater, ved vårt fakultet foregår som hovedregel utfra behov for undervis- ningskrefter og gjennom forskningsprosjekter finansiert over konkurranse-utsatte utlysninger. Slik vi tolker din henvendelse vil dette i utgangspunktet ikke være aktuelt for oss i vår nåværende situasjon, skriver professor dr. med. Ivar P. Gladhaug, dekan ved Det medisinske fakultet ved UiO. E n klar, skuffende avvisning! Vi hadde håpet at universitetets ledelse ville invitere oss til en samtale om dette temaet, slik at vi kunne utdype vårt tilbud. Men slik ble det ikke. Hva ville vår nye helseminister ha svart? Er privatfinansiert medi- sinsk kompetanse en brannfakkel? Rett skal være rett. Legestudentene får noe undervisning i søvn. Det varierer fra studiested til studiested. Men denne undervisningen er en liten del av legestudiet, ofte i sammenheng med andre fag. Søvn er ikke et eget fagområde. Her må det skje en endring, med eller uten Søvnforeningens hjelp. Ubehandlede søvnsyk- dommer koster samfunnet milliarder av kroner. For

eksempel fører til ubehandlet søvnap- ne til hjerte- og karsykdommer, dia-

betes, hjerneslag, stoffskifteli- delser og arbeids-uførhet. Mer sjeldne søvnlidelser som nar- kolepsi og idiopatisk hyper- somni er det blitt forsket på. Nasjonalt kompetansesenter for hypersomnier i Oslo, Nevsom, har gjort en betydelig

innsats på det området. Men deres kompetanse byg- ger ikke et sterkt fagmiljø i søvn ved UiO som slip- per ut hundrevis av nye leger hvert år. I år har Søvnforeningen deltatt i undervisningen av rundt 100 fjerde års legestudenter i Oslo i adfers- faget samvalg. Vi har spilt pasienter som i samvalg med fastlegen skal velge mellom cpap/maske eller et operativt inngrep. I løpet av denne undervisning- en får studentene et begrep om hvor viktig det er å stille spørsmål om søvn i møte med pasienten. Vi er imponert over standarden på studentene og håper at søvnkunnskapen ikke vil drukne i alt det andre vik- tige de må kunne som ferske leger. I Norge trenger vi flere nevrologer som spesialiserer seg i søvn- sykdommer som narkolepsi og idiopatisk hyper- somni. Vi trenger flere leger som er spesialister på andre alvorlige søvndiagnoser. Vi som brukerorga- nisasjon ser hvordan mangelen på spesialister slår ut for den enkelte pasient. Vi ser at tilbudene varie- rer fra landsdel til landsdel. Søvnforeningen fortset- ter å kjempe for et professorat og for flere spesialis- ter! G od jul og godt nytt år til alle våre medlemmer!

Meld deg inn i dag

http://sovnforeningen.no/bli-medlem/

Meld deg inn i Søvnforeningen i dag. Trykk på linken for å komme til innmeldingsskjema. Hovedmedlemskap: 350,- kr pr år Familiemedlemskap:

350,- kr pr år og 55 kr for hvert familiemedlem

500,- kr eller mer pr år 1 500,- kr eller mer pr år

Støttemedlem privat: Støttemedlem bedrift:

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online