Somnus nr. 4_2021

F lere pasienter skal få oppfølging hjemme og slippe å dra på syke- huset.Men IT-avdelingene setter en stopper for at legene kan følge opp CPAP-brukerne digitalt.

oppfølging Får ikke digital

Ikke kapasitet – Nå har vi kjempet siden 2018 for å få den samme muligheten på Ullevål. Dette er bra for pasientene fordi de får en mye enklere service. Vi kobler oss opp mot maskinen deres og leser av viktige data. Så har vi kontakt med pasienten og kan eventuelt justere maskinen over nett, for- klarer han. – Da har pasienten brukt et minimum av tid. Vi jobber også mye raskere. Det løn- ner seg for pasienten, for pasientens arbeidsgiver, for samfunnet generelt og for oss, ifølge Trond Bjørge. Han er fortvilet over at Oslo universi- tetssykehus ikke får til en slik ordning. Siste beskjed er at det ikke kommer til å skje fordi IT-avdelingen ikke har kapa- sitet til å gjøre jobben. – Vi sitter med krav om å jobbe smartere, men uten mulighet til å gjennomføre det, sier Bjørge. Datasikkerhet Overlege Silje Kristine Heitmann på lungeavdelingen til Sykehuset Telemark forteller en lignende historie. Nå følger sykehuset opp søvnapnépasientene sine med årlig kontroll på poliklinikk. – De siste to årene har vi jobbet med å få på plass en digital løsning for oppføl- ging. Det utstyret vi bruker per i dag, har muligheter for dette, sier hun. Jan Frich vil følge opp pasientene på Østlandet og Sørlandet hjemme, men foreløpig har IT-avdelingene stoppet det på de fleste sykehusene på Østlandet og Sørlandet. (Foto: Helse Sør-Øst)

etter at de har fått maskinen. Så er det digital hjemmeoppfølging etter tre og tolv måneder. – Pasienter som viser seg å ha problemer når vi leser av, innkalles til fysisk time, forteller Skaug. To tredjedeler av pasientene trenger ikke å møte opp på sykehuset. De greier seg med den digitale hjemmeoppfølgingen. Egner seg godt – Den store pasientgruppen med CPAP egner seg veldig godt til den typen monitorering, fastslår Trond Bjørge, som er seksjonsleder på lungemedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus. – Maskinen som de er utstyrt med, har alle den innebygde funksjonen at du kan koble deg opp mot nettet; du trenger bare et abonnement, så har du tilgang. Bjørge har arbeidet på Ullevål i fem år. Tidligere var han på Sykehuset i Østfold. – Der fikk vi etter lang tids strev endelig på plass en digital løsning i 2016. Det gjorde at vi kunne endre oppfølgingen av disse pasientene fra fysisk oppmøte til å skje over nettet, forteller han. Problemet var datasikkerheten. Men IT- avdelingen gjorde en risikovurdering og endte opp med å godkjenne digital opp- følging, akkurat som det allerede var innført for pasientene i Bergen.

Tekst: Georg Mathisen

«En oppfølging som er tilpasset ditt behov.» «Gjennom digitale verktøy og samarbeid kan vi raskt fange opp en pasient som er på vei til å bli dårlig.» «Hvis alt går bra kan man kanskje vente med kontrolltimen.» Viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst kom med de gode argu- mentene og de pene ordene da han snak- ket med Dagens Medisin i november. Pasienter med søvnapné og CPAP er blant de enkleste å følge opp digitalt, siden CPAP-ene allerede har den teknis- ke løsningen for å la leger og syke- pleiere lese av data over nettet. To av tre hjemme I praksis butter det likevel imot, ikke minst fordi IT-avdelingene i helseforeta- kene holder igjen. Men Drammen syke- hus har vist at det fungerer: – Fra august i år blir alle nye CPAP- pasienter her fulgt opp med digital hjem- meoppfølging via Airview, som er pro- grammet til Resmed, forteller overlege Håkon Pharo Skaug, som er avdelings- sjef på øre-nese-hals-avdelingen på sykehuset. Pasientene som hører til Drammen, får en fysisk kontroll én til halvannen uke

46

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online