Somnus nr. 4_2021

Trond Bjørge fikk til hjemmeoppfølging i Moss, men i Oslo sier IT-avdelingen at det ikke er kapasitet til å gjøre jobben. (Arkivfoto: Georg Mathisen)

Søvndagbok Sykehuset satser på å få på plass Airview. I tillegg har Hrubos-Strøm utviklet en digital søvndagbok i et forsk- ningsprosjekt, slik at pasientene kan for- telle om opplevelsene sine gjennom den. – Det som er vanskelig, er balansen mellom regelverkene som regulerer sykehusbehandling og forskning, sier han. – Vi tilstreber å møte pasientene på en måte der vi gir god behandling og samti-

Problemet er datasikkerheten. – Der har foreløpig ikke vårt helseforetak godkjent de løsningene som foreligger, sier Heitmann. Også overlege Geir Sæthermoen på øre- nese-hals-avdelingen på Sykehuset Innlandet forteller om planer: – Vi har lenge hatt planer om elektronisk oppfølging og tror det formelle snart er i mål, sier han. Sæthermoen tror det er vanskelig å finne tid akkurat nå, men håper det kommer snart. Pilotprosjekter Akershus universitetssykehus har forelø- pig fire pilotprosjekter rundt digital opp- følging på sin egen digitale plattform – men ingen av dem handler om søvn. – Jeg står i kø for å være med på neste runde av pilotprosjekter, forteller overle- ge Harald Hrubos-Strøm på øre-nese- hals-avdelingen. Avdelingen arbeider allerede med å få på plass Airview, som er den løsningen som følger med CPAP- maskinen. – Vi ønsker å behandle pasienten i størst mulig grad hjemme. – Det er viktig for et universitetssykehus å gjøre både forskning og behandling av pasienter. I den løsningen som Ahus har valgt, er det ikke tatt høyde for mulighe- ten til å drive forskning når vi samler inn data, sier han.

dig bygger opp viktig kunnskap til glede for fremtidige pasienter, sier Harald Hrubos-Strøm. På Drammen sykehus forteller Håkon Pharo Skaug at datasikkerheten var van- skelig der, også. – Det har vært en lang prosess, og dette er ikke helt avsluttet, sier han. Nå har den digitale hjemme- oppfølgingen en midlertidig løsning. – Resmed har signalisert at permanent sik- kerhetsgodkjent løsning vil være på plass i 2022, forteller han.

Programvaren finnes allerede i CPAP-en (her i amerikansk versjon med en fiktiv pasient).

47

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online