Næstved - Vejledning vedr. uddeling af mærker, 1940

\ U i «i

V e j l e d n i n g v e d r ø r e n d e

* Næstved Kommunes Uddeling af Margarinemærker og Smørrabatmærkei^for Perioden Maj-Juni 194o finder Sted i -^ealskolebygningen paa Jernbane­ gade Torsdag den 2. Maj 194o i Tiden 9-12 og 14-17. Beboere i Ejendomme med lige Husnmmre vil faa Kort udleveret om Formiddagen og Beboere i Ejendomme med ulige Numre eller uden Nummer om Eftermiddagen. Udlevering af Margarinemærker sker til Personer, der senest den 3o. April 194o er fyldt 15 Aar, og som enteii.i ikke er ansat til Stats­ skat for Skatteaaret 1939Ao, eller hvis ordinære Indkomstskat til Sta­ ten for samme Skatteaar ikke overstiger 39 Kr. Ligeledes sker Udleve­ ring af Margarinemærker til den med en gift Mand den 3o. April 194o samlevende Hustru, medmindre Mandend ordinære Indkomstskat til Staten for Skatteaaret 1939 / 4-0 overstiger 39 Kr. Der udleveres altsaa ikke Margarinemærker for Børn under 15 Aar. Overstiger et Familieoverhoveds. ordinære Indkomstskat til Staten for Skatteaaret 1939 / 4-0 39 Kr., udleveres Margarinemærker ikke til hjem­ meværende Børn over 15 Aar eller til Personer, der som Husassistenter, Medhjælpere eller lignende er knyttet til den paagældendes Husstand og modtager sit fulde Underhold i denne. Smørrabatmærker for hvert hjemmeværende Barn (Adoptivbarn, Pleje­ barn) udleveres til Personer, der i Henhold til foranstaaende modtager Margarinemærker. Til Fælleshusholdninger, saasom Sygehuse, Anstalter, m.v. udleve­ res hverken Margarinemærker eller Smørrabatmærker. Ej heller udleveres Mærker til Personer, der hører til, eller som en Del af deres Løn mod­ tager deres fulde Underhold i saadanne Husholdninger. Forlader en Per­ son en .Fælleshusholdning i Rationeringsperioden, vil der kunne udleve­ res Mærker til den paagældende fer den resterende Del af Rationerings- perioden, saafremt han opfylder den ovennævnte Betingelse. Mærker udleveres kun mod Forevisning af Sukkerkort for April Kvartal, forsynet med tydeligt Navn og Adresse paa Kortets Talon. Kort maa forevises for hver Person, for hvem der ønskes udleveret Mærker. Skatteydere maa endvidere medbringe deres Statsskattebillet for 1939 / 4-0 til Dokumentation af, at deres ordinære Indkomstskat ikke over­ stiger 39 Kr. for hele Aaret. Det ’r, forbundet med Strafansvar at forlange Mærker udleveret, saa­ fremt Betingelserne for deres Udlevering ikke er opfyldt.

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker