Somnus nr 1_2018

– Foreløpig vil det være en overgangsordning slik at ingen pasienter blir skadelidende, sier han. Madsen peker også på at selv om hypersomni reg- nes som en sjelden syk- dom, så dreier det seg ikke om kostbare medisi- ner. Innstramningen drei- er seg med om sjeldne sykdommer som skal behandles med svært kostbare medisiner i mil- lionklassen. Da må det gjøres en vurdering av om slik behandling skal tilbys i Norge i det hele tatt. – Kjøp selv! Hvis legen mener at en medisin virker selv om det er tvil om forskning- en holder, er det to muligheter. Hvis medisi- nen ikke er for dyr, kan

pasienten kjøpe den for egne penger. Ellers må legen søke Helfo, som i sin tur ber Legemiddelverket om en faglig vurdering. Blir det avslag, så kan pasienten klage på eventuelle saks- behandlingsfeil, men den faglige vurderingen har du ingen rett til å klage på. Hvor mange pasienter kommer til å bli berørt? Det kan ikke Legemiddelverket si. – Det er det helt umulig å si noe om. Dette er helt nytt, derfor må vi ha en overgangsordning. Foreløpig kan jeg bare berolige de som har fått behandling: De skal ikke risikere å miste behand- lingen som de allerede har fått, sier Steinar Madsen.

Ny Hunt-undersøkelse En av verdens største helseundersøkelser går inn i en ny etappe. HUNT4 skal samle inn data om nordtrønderes kosthold, tarmflora, hverdagsaktivitet og psykisk helse. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) har i tre perioder samlet inn store mengder helsedata som forskere i inn- og utland har benyttet seg av. Så langt har materia- let gitt 1.700 vitenskapelige arbeider og over 150 doktor- avhandlinger. Nå er tiden inne for HUNT4, med innsamling av nye, store mengder data. Og nye metoder. De neste 18 månedene vil mange trøndere bidra med store mengder grunndata. Skjemaer skal fylles inn, de skal intervjues, det tas biologiske prøver og det blir gjort kliniske målinger. Trønderne deles i tre grupper: ungdom, voksne og eldre. – Nytt er at vi blant annet vil måle kroppssammensetning- en (bioimpedansen) hos folk for å se på hvor mye av krop- pen som består av muskler, skjelett og fett. Dette vil gi oss veldig interessante data. Hva betyr det egentlig for helsa hvor mye fett man har? Og enda viktigere; hvordan det er fordelt på kroppen, sier Steinar Krokstad, som er daglig leder av HUNT. Dataene fra aktivitetsmålingene kan også gi informasjon om søvnkvalitet og søvnlengde. En begren- set gruppe vil også bli spurt om kosthold – om energi- inntak og hva slags mat de spiser. Dette kan kombineres med dataene fra de samme personene om deres fysiske aktivitet. (Nina Tveter – Gemini)

Søvnutredning og behandling på oentlig avtale

Snorker du? Munntørrhet? Uopplagt?

Da har du kanskje søvnapné- og bør ta en søvnregistrering for å finne ut om du trenger behandling.

Aleris tilbyr søvnutredning og CPAP-behandling i Oslo, Tromsø og Trondheim. I Tromsø og Trondheim har vi oentlig avtale, i Oslo har vi et privat tilbud.

Kontakt oss for mer informasjon, eller se www.aleris.no/sovn Oslo: 22 54 10 00 • Trondheim: 73 87 20 00 • Tromsø: 77 66 21 30

Ansvarlige leger: Oscar Asante (Oslo) og Mads Moxness (Tromsø og Trondheim)

11

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker