Somnus nr 1_2018

B edre søvn skal holde sykehjemsbeboerne friskere og lykkeligere lenger.Men det er ikke nok å spørre hvordan de sover: For å finne ut hvemsomhar søvnproblemer,må detmålinger til. Klarer ikke svare om søvn Sykehjemspasienter

Dør tidligere – Søvnproblemer kan lede til fall og hoftebrudd, redusert levetid, redusert funksjonsevne på dagtid og lavere livskvalitet, fastslår hun. Brorparten av dem som bor på nor- ske sykehjem, er demente. Dessuten opplever flertallet smerte hver dag, og opp mot hver tredje sliter med depresjon. – Ved å sette fokus på søvn hos syke- hjemsbeboeren og arbeide med å for- bedre den, vil man ikke bare forbe- dre tilstanden for sykehjemsbeboe- ren, men også redusere belastningen for pleiepersonalet. Målrettede endringer i medikamenter eller miljø- et kan gi bedre søvn, skriver Blytt. Ut av sengene Hun snakker varmt for søvnhygiene, naturlig lys på dagtid og å få beboer- ne ut av sengen utenom tiden om natten når de skal sove.

Sykehjemsbeboerne tilbringer i snitt halve døgnet i sengen, og det betyr i sin tur at de går store deler av døgnet uten mat. Sulten forstyrrer nattesøv- nen enda mer. Blytt har også sett på hvordan de som bare stoler på hva sykehjemsbe- boerne sier selv om søvn, ikke klarer å finne ut om de har søvnvansker. Når de rapporterer selv, er de ikke klar over at de sovner sent, våkner tidlig og er våkne midt på natten. Blytt og kollegene på Haukeland og Universitetet i Bergen har sammen- lignet resultatene fra spørreskjemaer og målinger med aktigrafi. Spørreskjemaene viser kraftig under- rapportering, og aller mest for dem som våkner for tidlig om morgenen.

Georg Mathisen Tekst

Du burde hatt god helse for å havne på sykehjem. Det er alltid fare for at den som kommer på sykehjem i kor- tere eller lengre tid, blir sykere av å være der. I hvert fall er det ganske sannsynlig at søvnen blir dårligere. – Dette skyldes blant annet at syke- hjemsmiljøet kan være preget av støy, dårlige lysforhold og mang- lende søvnhygiene, konstaterer Kjersti Marie Blytt. Demens og smerter Hun er sykepleier og stipendiat og arbeider ved Nasjonal kompetanse- tjeneste for søvnsykdommer. Blytt har presentert funnene sine om søvn og sykehjemsbeboere både i Sovnos eget tidsskrift Søvn og i det interna- sjonale tidsskriftet BMC Geriatrics. Studier av søvn på sykehjem viser at andelen beboere som opplever søvn- vansker, spriker helt fra snaue 25 til over 60 prosent. En av grunnene er at «søvnvansker» måles og defineres forskjellig. En annen er at det varie- rer fra land til land hvor syke beboer- ne på sykehjemmene faktisk er. Kjersti Marie Blytt forklarer søvn- problemene med at søvn og døgnryt- me endrer seg med alderen. Samtidig virker demens, smerte, depresjoner og medisinbruk inn.

Sykehjemspasienter holder seg friskere med riktig søvn, men de må undersøkes, og ikke bare spørres.

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

12

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker