Somnus nr 1_2018

Mer apné med astma

Astma gir økt risiko for obstruktiv søvnapné. Det har en gruppe forskere ved Haukeland universitetssykehus funnet ut. Spesielt blant kvinner er sammenhengen mellom astma, røy- king, pusteproblemer og søvnapné tydelig. Forskerne har tatt for seg 3506 bergensere i slutten av 40- årene og begynnelsen av 70-årene, men hadde bare tall fra spørreskje- maer å bygge på da de skulle kart- legge hvem som hadde søvnapné (SA). Risikoen for symptomer på søv- napné er dobbelt så høy blant pasi- enter med astma som blant gruppen som ikke har astma.

– Vi fant ut at både kro- nisk hoste, åndenød etter å ha gått trappen opp to etasjer og det å våkne av pustevansker, hver for seg henger sammen med symptomer på OSA. Etter det vi vet, er dette den før- ste studien som ser på et

mulig forhold mellom hoste og OSA i befolkningen generelt, men funnene våre stemmer overens med resultater fra pasientstudier, skriver stipendiat Trygve Müller Jonassen og kollegene hans i tidsskriftet The Clinical Respiratory Journal.

De som lider av astma, plages også oftere av symptomene på obstruktiv søvnapné. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Apotekavanse og trinn justeres fra nyttår Endringene innebærer blant annet at gevinstdelingsmodellen opphører. Modellen pålegger apotek å dele gevinsten med sluttkunden ved rabatter på innkjøpsprisen. Når gevinstdelingsmo- dellen opphører, vil apotekene stå fritt til å velge i hvilken grad de ønsker å dele eventuelle rabatter med sluttkunden. Videre endres den maksimale apotek- avansen ved at kronetillegget øker fra 25 til 29 kroner. Prosentpåslaget blir 2,25 % for hele innkjøpsprisen. Det innfø- res også et kjølevaretillegg på 0,5 %. Trinnprissystemet justeres ved at minste- pris øker fra 35 til 50 kr. Det reduserer risikoen for at småpakninger på trinnpris blir trukket fra markedet.

Pasienter skal ikke betale for private tilleggstjenester hos legen

Helsedirektoratet presi- serer reglene for pasi- entbetaling. Pasienter skal ikke betale noe annet enn fastsatte egenandeler/egenbeta- linger når de skal til lege eller andre behandlere i den offentlige helsetjenes- ten. Helsedirektoratet har vurdert fastlegers og avtalespesialisters praksis med å ta gebyr for tilleggstjenester utover den finansie-

ringen de får fra det offentlige. Dette gjelder for eksempel gebyr for timebestilling per sms eller via Internett, og pasient-betaling for andre typer tjenester som ikke er regulert i avtale med det offent- lige. Helsedirektoratets vur- dering er at det ikke er lov å kreve inn denne typen ekstra egenbeta- ling fra pasientene. Dette prinsippet om at pasientbetaling utover

fastsatte egenandeler/ egenbetaling ikke skal skje, vil gjelde både eksisterende tjenester (som sms og internett- tjenester) og eventuel- le nye tjenester som ennå ikke er påtenkt eller innført. Behandleren kan heller ikke pålegge pasienten å kommunisere på bestemte måter (f.eks. kun via digitale kana- ler).

MAKASSAR: Det er ikke grenser for hva man kan bruke en god tape- rull til. Nesten. Nå er det blitt tre år siden sist jeg utbroderte gaffa- tapens fortreffelighet i denne spalten. Siden den gang har jeg fått en mye bedre løsning på CPAP-masken min. Der jeg tidli- gere måtte legge på noen nye runder med tape med jevne mellomrom for å feste en gummi- holk som stadig utvidet seg, på en slange som ikke gjorde det, passer nå masken på slangen som han- ske på hånd. Det som derimot er et tilbakeven- Gaffa igjen

dende problem for den som sjel- den sover to netter på samme sted, er laderens svake punkt. Etter noen hundre sammenrul- linger kan det fort bli hull i isola- sjonen rundt ledningen til CPAP- en, akkurat der den må bøyes på samme stedet hver gang for å bli rullet rundt transformatoren. Siden jeg var med i den første Facebook-gruppen min for 11 år siden, den som konstaterer at hvis du ikke kan reparere det med gaf- fatape, betyr det at du ikke har brukt nok gaffatape, har jeg pleid

26

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker