Somnus nr 1_2018

SOMNUS har en fast spalte med orientering om rettigheter i NAV-systemet. Det er så komplisert og med så mange vanskelige ord at det kan være vanskelig å orientere seg for den enkelte.

spalten

Fri for å gå til legen

Mange med kroniske sykdommer har behov for legekontroll med en viss hyppighet og det er en allmenn oppfatning at man har krav på fri - med lønn - for nødvendig legekon- troll. Men hva sier regelverket om hvilke krav man har for å gå til lege, tannle- ge eller fysioterapeut? I motsetning til den allmenne oppfat- ning om at arbeidstakere har rett til betalt fri for å gå til nødvendig lege- kontroll, så finnes det ingen hjemmel som gir en slik rett. Det finnes ingen lovhjemmel hverken i arbeidsmiljølo- ven, lov om statens ansatte eller fol- ketrygdloven som gir hjemmel til å kreve fri for å gå til legen. Når det er sagt, så er det bare et Somnus- juristen forklarer Navnet NAV var ment som en forkortelse for Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning. I dag regnes det ikke som en forkor- telse i det hele tatt, men som egen- navn og merkevare.  NAV har ca 19 000 ansatte, fordelt på 14 000 statlige og 5 000 kommunalt ansatte som NAV forvalter av statsbudsjettet Hovedmålene til NAV er:  flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad  et velfungerende arbeidsmarked  rett tjeneste og stønad til rett tid  god service tilpasset brukerens forutsetninger og behov  en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

utgangspunkt. Mange av dagens ordninger i arbeidslivet er regulert ved

avtale. Enten indi- viduell avtale mellom hver enkelt arbeidstaker og arbeidsgiver, eller ved tarif- favtale. Så vidt jeg har for- stått er det vanlig praksis i mange virksomheter, at man gir arbeidstakere betalt velferd- spermisjon for å gå til nødvendig legekontroll. Dette gjelder spesielt i forbindelse med akutt sykdom. Det er nok like vanlig at gjentakende behandling eller kontroller må tas som avspasering. For de som jobber turnus ber noen arbeidsgivere medar- beiderne om å legge legetimer, behandling hos tannlege og fysiotera- peut osv, utenom arbeidstid ettersom de har noe større mulighet til det sammenlignet med fast arbeidstid. Det beste du kan gjøre for å finne ut hva som er praksis på din arbeids- plass er å kontakte personalansvarlig, lese tariffavtale og sjekk din egen arbeidskontrakt. Alternativene er bruk av egenmeldingsdag.

Ved nødvendig behandling, hvor det for behandlingens del er viktig at du ikke arbeider behandlingsdagen, fin- nes det hjemmel for å kunne få syke- melding. Men denne hjemmelen gjelder som sagt behandling og ikke kontroll.

Spør eksperten: Hvis det er temaer lesere av Somnus ønsker skal belyses, send inn spørsmål til redaksjo- nen i Somnus, så skal eksperten ta det opp i en senere artikkel. (uten at eksperten kan veilede i konkrete saker.) sovnforeningen@gmail.com

30

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker