Somnus nr 1_2018

Frivillighet og engasjement

J a, vi er en pasientorganisasjon, men også en interesseorganisasjon basert på frivillighet og engasjement. Vi har ingen ansatte. Tillitsmannsapparatet vårt gjør en stor innsats for foreningen og medlemmene gjennom året. 2017 går over i historien som et av våre mest aktive år, og det betydelige engasjementet for medlemmenes beste, har fortsatt med uforandret styrke i 2018. Takk for innsatsen! P å årsmøtet i fjor vedtok vi en handlingsplan andel av befolkningen som har søvnproblemer og søvndiagnoser. Derfor er det hyggelig for meg å kunne konstantere at ved inngangen til 2018 har vi aldri hatt flere betalende medlem- mer. Vi vokser som organisasjon, sakte, men sikkert. V i benytter enhver anledning til å påvirke helseapparatet, det politiske miljøet og helsemyndighetene. Vår innflytelse får vi ved at flere av våre tillitsvalgte er med i en rekke råd og utvalg. Vi er medlem av NevSoms senterrådet og fagrådet, vi sitter i SovNos referansegruppe, regional kompetansetjeneste Helse Sør Øst, FFO, Funkis m.fl. Vi deltar på viktige konferan- ser og møter nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig å bygge vår egen kompetanse innenfor de mange diagnosene som vi representerer. D et er også viktig å dele med medlemmene våre erfaringer, og det gjør vi gjennom en rekke medlemsmøter. Vi legger også opp til tur- hvor en økning i medlems- tallet har høyeste prioritet. Uten en solid medlemsbase, blir gjennomslagskraften vår ikke slik den bør være, med tanke på den store

neer rundt i landet, blant annet sammen med NevSom. I fjor var vi i Bergen, og i november tok vi turen til Alta, Tromsø og Bodø. En ny møteserie planlegges i andre deler av landet til høsten. Vi ser at vi når frem. Responsen på disse møtene inspirerer oss til å holde frem. S øvnforeningen gjennom- gikk i fjor en organisa- Agderfylkene og Troms. Vi møter fylkeskontaktene på årsmøte- og mestrings- helgen på Soria Moria 20.- 22. april. M en før det har fylkeskontaktene som opp- gave å presentere Søvnforeningen på den internasjonale søvndagen 16. mars. I år som tid- ligere har vi stand utenfor Stortinget. Det gjen- står fortsatt noe arbeid med å aktivisere de nye funksjonene i den nye organiseringen. Men vi ser allerede nå en positiv effekt av endringene. J eg håper å se mange av dere på årsmøte og mestringshelg i april. Årsmøtet er nå alle medlemmenes generalforsamling. Vi har ikke delegater som tidligere, men hvert medlem har en stemme. L a oss ønske hverandre et nytt fremgangsrikt år for Søvnforeningen og våre prioriterte saker. sjonsendring hvor distrikts- foreningene ble nedlagt og fylkeskontakter ble oppret- tet. I dag mangler vi kun fylkeskontakter i

Vi vokser som organisasjon, sakte, men sikkert

Pål Stensaas, leder

Meld deg inn i dag Meld deg inn i Søvnforeningen i dag. Trykk på linken for å komme til innmeldingsskjema. Hovedmedlemskap: 350,- kr pr år Familiemedlemskap: 350,- kr pr år Støttemedlem: 500,- kr pr år

http://sovnforeningen.no/bli-medlem/

+ 55 kr for hvert familiemedlem.

33

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker