Profo-nytt 3/2021

P R O F O - N Y T T

VI MANNER OSS OPP I KAMPEN MOT PROSTATAKREFT!

En av syv menn får prostatakreft i løpet av livet. Tidlig oppdagelse og forskning redder liv og nå trenger vi din hjelp!

PROFO-NYTT

3/2021 - 18. årgang

Bidragsytere

i denne utgaven

Hovedstyreleder Daniel Ask

Daniel Ask Hovedstyreleder, Prostatakreftforeningen

Design/layout Orgservice / Tomy Hoang

Andreas Hole Sekretariatet, Prostatakreftforeningen

Forsidefoto Bartekampen 2021  Per Heimly

Prostatakreftforeningen  Wergelandsveien 1-3, 0167Oslo  22 53 55 35

Elisabeth Ødemark Sekretariatet, Prostatakreftforeningen

 post@prostatakreft.no  www.prostatakreft.no Org.nr: 987 509 791

JanickeMathisen Sekretariatet, Prostatakreftforeningen

Støtt oss 

Stoff og tips Vi tar gjerne imot stoff og tips fra medlemmene og andre lesere.

Fra 1. september har vi halv pris påmedlemskap. Har du en partner eller kjenner du andre sombør væremedlem i Prostatakreftforeningen?

For henvendelser send en e-post til

www.prostatakreft.no/butikk

post@prostatakreft.no Innsendte bidrag kan bli redigert og forkortet. Siste frist på stoff til neste nummer er 15. november 2021

Har du fått ny e-postadresse så send gjerne denne til post@prostatakreft.no E-post er raskt, miljøvennlig og kostnadsbesparende.

Innhold

PROFO-nytt 3/2021, 18. årgang

10 Intern lansering av Bartekampen

9 Tusen takk for din gave til forskning på prostatakreft!

4 Lederen har ordet Daniel Ask 14 Denne høsten kan du bidra i kampen mot prostatakreft 26 Hjelp til fysisk aktivi- tet med NEXT-appen 28 Historisk vedtak på Høyres landsmøte

36 Støtt vårt arbeid

32 Møt en likeperson Per Dalhaug

Kjære PROFO- venner  Hovedstyreleder Daniel Ask  Tomy Hoang V i har fått mange hyg- gelige tilbakemeldinger på artiklene om prosta- takreft og arv i forrige nummer av PROFO-nytt. Det er viktig å få oppmerksomhet rundt denne delen av sykdommen. Prostatakreft generelt er en syk- dom som fortjener større opp- merksomhet i samfunnsdebatten. Dette er et av måla i "Bartekam- pen". Sykdommen må tas langt

mer alvorlig. Det er derfor po- sitivt at både høyre- og venstre- siden i politikken ønsker å løfte frem skjulte sykdommer. Mange av disse sykdommene gir lang- varige lidelser for tusenvis av mennesker og deres berørte, uten at sykdommen er særlig synlig i

4 PROFO-NYTT 3/2021

at man i stedet må vente til at en mann opplever vannlatingspro- blemer. PROFO jobber for å få frem sannheten om symptomer, for det er et kjent faktum at pro- statakreft i tidlig stadium ikke gir symptomer. Vi jobber for at liv skal reddes, og det krever tidlig oppdagelse og har kjempet mye for å få sannheten frem, slik at liv kan reddes. Derfor er det svært gledelig at Helsedirektoratet i den nye Nasjonale handlingsplanen i avsnittet om "Fastlegens rolle tilknyttet prostatakreft" skriver; "det er ingen sikker sammen- heng mellom obstruktive vann- latningssymptomer og behand- lingstrengende prostatakreft". Det foreligger vitenskapelig bevis for dette gjennom blant annet svenske forskningsstudier. Der- for anbefaler Helsedirektoratet at man ved "begrunnet mistanke" om kreft i prostata henvises til pakkeforløp. Erfarne fastleger innrømmer sin manglende kjennskap og kunn- skap om PSA. De mangler uro-

samfunnsdebatten eller i kampen om forsknings- midler og behandlings- kapasitet. Imidlertid, slår det meg når jeg snak- ker med helsepolitikere, hvor lite kjennskap de har om den mest vanlige kreftformen blant menn. Kunnskap om sykdom- mens enorme omfang og de hundretusener som er berørt, er ukjent for veldig mange av dem som sitter med beslutningsmyndig- heten. Hver eneste dag mottar våre likepersoner hen- vendelser fra nydiagnos- tiserte som har fått vite at deres sjukdom er in- kurabel. Dette grunnet for sen oppdagelse. Nøk- kelpersonene er fastle- gene og Norsk forening for allmennmedisin. De har hele tiden "prokla- mert" at man ikke skal teste "friske menn", men

PROFO-NYTT 3/2021 5

ikke skulle testes for PSA gjorde nettopp det på eget initiativ. Flere andre studier, som gjennomført av den svenske professoren Jo- nas Hugosson og The European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC), vi- ser tydelig redusert kreftspesifikk dødelighet blant menn som blir randomisert til PSA-screening. Selv om Helsedirektoratet erkjen- ner at screeningprogram redder liv, reduserer kreftspesifikk døde- lighet i befolkningen, skjer imple- menteringen i det kliniske arbeid altfor langsomt. Ikke bare er de vitenskapelige be- visene på plass, slik som Helse- direktoratet forventer, men også den faglige støtten vokser seg sterkere og sterkere. Fagfolk over hele Europa har gått sammen om en plan og mål for gjennomfø- ring av en strategiplan om tid- lig oppdagelse. Denne planen er lagt frem for alle medlemmene i Europaparlamentet og de organi- sasjonene som står bak planen er Europa Uomo, European Asso-

logens trygghet, som betrakter PSA-kinetikken, endringen av PSA over tid. Mange fastlegers "negative/restriktive" rutiner fører ofte til for sen diagnostisering, som igjen medfører en rekke krav om pasientskadeerstatning. Ved siden av dårlig PSA-kunnskap, henger nok dette sammen med "gammel" kunnskap om at te- sting fører til overbehandling. Vi kan ikke komme bort fra at det forekom overbehandling både på 80-tallet, når PSA ble introdu- sert, på 90-tallet og på begynnel- sen av 2000-tallet. Da måtte man "ofre" 100 menn i unødvendig inkontinensproblem for å redde 1 mann fra å dø av prostatakreft. I dag viser vitenskapelige studi- er at forholdet er noe helt annet, mindre enn 1 i inkontinens for å redde 1 liv, med andre ord under- behandling. Den store PLCO-studien i USA kunne ikke påvise noe nytte av PSA-screening, men denne studi- en svekkes av høy grad av "kon- tamisjon", det vil si menn som

6 PROFO-NYTT 3/2021

ciation of Urology (EAU), Euro- pean Cancer Patient Coalition og European Randomized Study on Prostata Cancer Screening-pro- sjektet. Oppdateringsgruppen for den siste utgave av Nasjonalt hand- lingsprogram bekrefter at den øn- sker å legge de norske retnings- linjene tett opp til de europeiske retningslinjene. PROFO håper at denne utviklingen vil være til støtte og nytte når helsepolitiker- ne skal gjøre sine vedtak om inn- føringen av ytterligere screening- program. Allerede i 2013 skrev daværende helseminister Jonas Gahr Støre at Norge skulle bli et foregangsland innen kreftomsorgen. Mange år er gått siden, Prostatakreftfo- reningen venter fremdeles på at dette målet skal oppfylles. Vi ser frem til en aktiv og morsom Bartekamp i høst. 

PROSTATAKREFTNORGE Norges vanligste kreftform

Ca. 1000menn dør pr. år. Ca. 5000 nye tilfeller pr år.

Ca. 55 000 lever med prostatakreft. Siste (2019) tall fraKreftregisteret: 4 877 nye tilfeller av prostatakreft. Fra femårsperioden 2010-2014 til femårsperioden 2015-2019 har vi sett en nedgang på nye tilfeller (insi- densen) på ca. 7%. Nedgangen i dødelighet av prosta- takreft har vært på ca. 3%pr år de siste ti årene. Somen følge av at mange flere blir diagnostisert med prostatakreft hvert år enn antallet somdør av syk- dommen, har antall menn som lever med, og som trenger en eller annen form for oppfølgning for sin sykdom, økt fra 30 131 (prevalens 31/12-2009) til 54 336 088 (prevalens 31/12 2019) i løpet av de ti siste åra. Ca. 10 000 - 15 000 får hormonell behandling. Median diagnosealder er 69 år (i Europa 64 år). Dvs. ca 2 500 under 69 år får prostatakreft hvert år. Og ca. 30%eller 1 500menn får sin diagnosemellom45 år og 64 år. 

Tall fra Kreftregisteret

PROFO-NYTT 3/2021 7

Visste du at?

Tips! Knip hver dag! 1 av 4 menn over 40 år opplever urinlekkasjer

Urinlekkasjer er vanligere enn du tror

Urinlekkasjer er vanligere enn du tror Ufrivillige lekkasjer rammer ikke bare kvinner, men også menn. Lekkasjen er forskjellig fra mann til mann, men uansett om du opplever noen dråper nå og da, eller større lekkasjer finnes det et produkt som kan hjelpe deg. Spør apoteket eller bandagisten om råd eller gå inn på våre nettsider. Bruk riktig beskyttelse Bruk riktig beskyttelse Mange menn er ikke klar over at det finnes et bredt sortiment av absorberende beskyttelse tilpasset menn. Alle TENA Men produktene er diskré og maskuline, og gir sikker beskyttelse mot lekkasjer. Mange menn er ikke klar over at det finnes et bredt sortiment av absorberende beskyttelse tilpasset menn. Alle TENA Men produktene er diskré og maskuline, og gir sikker beskyttelse mot lekkasjer. Ufrivillige lekkasjer rammer ikke bare kvinner, men også menn. Lekkasjen er forskjellig fra mann til mann, men uansett om du opplever noen dråper nå og da, eller størr lekkasjer finnes d t t produkt s m kan hjelpe deg. Spør apoteket ell r band gisten om råd eller gå inn på våre nettsider. Mange menn er ikke klar over a det

Ved å gjøre knipeøvelser 5 minutter om dagen styrker du bekkenet og forebygger plager. Øvelsene kan du gjøre hvor som helst. Les mer på www.tenamen.no Tips! Knip hver dag! Ved å gjøre knipeøvelser 5 minutter om dagen styrker du bekkenet og forebygger plager. Øvelsene kan du gjøre hvor som helst. Les mer på www.tenamen.no Livsstilstips for å få kontroll over lekkasjene Livsstilstips for å få kontroll over lekkasjene

Oppretthold væskebalansen Oppretthold væskebalansen l l

Kutt røyken Slapp av Kutt røyken l Slapp av

Tren Tren

Moderer inntak av kaffe, alkohol og kunstige søtningsmidler Moderer inntak av kaffe, alkohol og kunstige søtni gsmidler erer i l l i i i l

Bestill din gratis vareprøve på www.tenamen.no Tilgjengelig i apotek, hos bandagist og www.tenabutikken.no

Bestill din gratis vareprøve på www.tenamen.no Tilgjengelig i apotek, bandagist og www.tenabutikken.no

8 PROFO-NYTT 3/2021

Tusen takk for din gave til forskning på prostatakreft!

Onkolog og professor JanOldenburg.

Før jul gjennomførte Prostatakreftforeningen en innsamlingsaksjon for prostatakreftforskning. Pengene ble tildelt onkolog og professor ved Akershus universitetssykehus, Jan Oldenburg. Han har etablert et internasjonalt nettverk rundt en studie der PSA-verdier hos norske menn registreres. Målet er å undersøke omfanget og betydningen av disse verdiene på landsbasis. Gaven fra Prostatakreftforeningen og våre medlemmer vil bidra til uttrekk av data fra offentlige registre, samt vedlikehold av databasen på en sikker måte. Vi takker for ditt viktige bidrag!

PROFO-NYTT 3/2021 9

INTERN LANSERING AV BARTEKAMPEN  Janicke Mathisen  Tomy Hoang

Den 29. juni hadde Prostatakreftforeningen sin første fysiske tillitsvalgtsamling etter koronapandemien. Representanter fra nesten samtlige lokallag tok turen til Granavolden Gjæstgiveri for å delta på en intern lansering av Bartekampen. Gleden over å endelig kunne møtes fysisk igjen, var stor.

10 PROFO-NYTT 3/2021

Deltakerne mottok en liten vel- komstpakke for dagen: Vannflas- ke, t-skjorte, caps og selvfølgelig en bart. I blå «Bartekampen-uni- form» var det liten tvil om hvem som inntok restauranten på Granavolden Gjæstgiveri. Mø- telokalet var også pyntet for an- ledningen med ballonger, og Bar- tekampenlogo, alt for å komme i riktig stemning. Dagen ble innledet av styre- leder Daniel Ask som ønsket alle tillitsvalgte velkommen. Hans-Fredrik Donjem fortalte om arbeidet til prosjektgruppen for Bartekampen, før sekretari- atsleder Andreas Hole og organi- sasjonsrådgiver Janicke Mathisen gikk inn i detaljene for veien til Bartekampen, og hvordan selve kampanjen vil foregå i septem- ber. Med mål om å samle inn mest mulig midler til forskning på prostatakreft er det viktig med både engasjerte tillitsvalgte og medlemmer. Det kom flere gode innspill om hvordan lokallagene best kan bidra inn i Bartekam-

pen, med stands, medlemsmøter, konkurranser og ulike bartekam- parrangementer. Her er det kun fantasien og eventuelle korona- restriksjoner som setter grenser. Dagen ble avsluttet med et kul- turelt innslag med besøk av vår PROFO-venn, visesangeren Lo- uis Jacoby. Han underholdt med viser om sommer, sol og det å bli «litt gammal», og fortalte også små historier til stor begeistring for alle til stede. Inspirerte og glade tillitsvalgte er nå klare for september, og det som skal bli vår største aksjon noensinne. 

PROFO-NYTT 3/2021 1 1

12 PROFO-NYTT 3/2021

PROFO-NYTT 3/2021 13

DENNE HØSTEN KAN DU BIDRA I KAMPEN MOT PROSTATAKREFT - MED ELLER UTEN BART

Prostatakreftforeningen (PROFO) er stolte av å lansere Norges største kampanje med fokus på menns helse og prostatakreft. 1. september 2021 går startskuddet for Bartekampen. Ved å kombinere humor med alvor er målet å samle inn mest mulig penger til forskning på prostatakreft, og samtidig spre kunnskap omNorges hyppigste kreftsykdom. Hvert år får 5000 norske menn diagnosen prostatakreft og 1000 dør av sykdommen. Sammen skal vi øke oppmerksomheten rundt menns helse generelt og prostatakreft spesielt.

 Janicke Mathisen og El isabeth Ødemark  Tomy Hoang

14 PROFO-NYTT 3/2021

 Daniel Ask, hovedstyreleder

 Bjørn Garlimo

 Egil Egge

Veien til Bartekampen PROFO begynte å planlegge Bartekampen allerede i 2019. Den svenske foreningen Prostatacancerförbundet har i flere år arran- gert «Mustaschkampen», med stor suksess. Deres kampanje har derfor vært en svært viktig inspirasjonskilde for oss i Norge. Vi fikk etablert en dedikert og engasjert pro- sjektgruppe som har vært pådrivere i pro- sessen. Den interne prosjektgruppen har bestått av Hans-Fredrik Donjem, Daniel Ask, Bjørn Garlimo og Egil Egge. Sekre- tariatet og prosjektgruppen har hatt konti- nuerlige møter igjennom vinteren og våren. Sammen med våre samarbeidspartnere har vi fått på plass en kampanje vi er svært stol- te av og som vi håper mange vil ta del av.

 Hans-Fredrik Donjem, leder for prosjektgruppen

PROFO-NYTT 3/2021 15

 Fotograf Per Heimly

 Oslo Digital har produsert filmer med intervjuer av modellene

 Våre dyktige sminkører Maria Zahl og Sølvi Strifeldt sørget for både bart og glitter

Fotograf Per Heimly har vært en av de viktigste bidragsyterne når det gjelder designvalg og utfor- ming av Bartekampen 2021. Med Pers unike kreativitet og person- lige engasjement for saken har han vært med på å utvikle kam- panjen til det den er blitt. I sam- arbeid med reklamebyrået Oslo Digital, har Per og representanter fra Prostatakreftforeningens sekretariat jobbet med både tekst og det visuelle uttrykket.

To dager i juni ble holdt av til fotografering og filming. Vi opp- fordrer leserne til å gå inn på Bartekampens Facebook-side el- ler kampanjens hjemmeside for å for å se Per Heimly i aksjon som fotograf for kampanjen. Hans spesielle samhandling med Barte- kampens modeller burde absolutt oppleves. Vi er strålende fornøyde med resultatet av Pers kreativitet og dyktighet.

16 PROFO-NYTT 3/2021

 Guri Schanke

 Carina Dahl

 Cecilia Brækhus

 Siv Jensen

 Bart til enhver

PROFO-NYTT 3/2021 1 7

Min far fikk prostatakreft og hadde det over flere perioder og døde til slutt av det. Så for meg er det så viktig at vi blir opplyst omdet og at vi gutta går tidsnok til legen og får sjekka oss og slipper å få spredning og dø. Erlend Elias

Aktiviteter I løpet av september måneden vil PROFOs lokallag arrangere ulike medlemsmøter, temakafeer, akti- viteter og stands. Lokallagene vil selge pins, armbånd og reflekser til støtte for Bartekampen. Den første 1. september går startskud- det med en stor lanseringsfest i Oslo. Det vil også bli folkemø- ter i kjent PROFO-stil i Bergen (7. september) og Trondheim (9. september). I Kristiansund vil det blant annet bli en båtparade og en film om Bartekampen vil vises på storskjerm i pausen i fotballkam- pen KBK mot Haugesund 19. september. Lokallaget i Stavanger har planlagt med en rekke stands og ulike temakafeer. PROFOs lokallag er sentrale i denne lands- dekkende kampanjen og alle ak- tiviteter og møter vil bli publisert på Bartekampens hjemmeside og på kampanjens Facebook-side.

18 PROFO-NYTT 3/2021

Min far døde av prostatakreft, og jegmener at han døde fordi han kom for sent til behandling. Han venta og venta og da han dro til legen tok det ytterligere seksmåneder før han kompå sykehus, og da var det spredning. Det der har jeg kjent på i alle år, det der var ikke nødvendig, han kunne ha levd.

Lilli Bendriss

PROFO-NYTT 3/2021 19

1. Vipps ditt bidrag til 669476 Åpne Vipps-appen på din telefon, trykk på Send, og søk opp num- mer 669476 eller «Bartekampen». 2. Gi ditt bidrag via våre nettsider På Bartekampen.no kan du en- kelt gi ditt bidrag ved en å gi en engangssum, eller bli fast måned- lig giver. Her kan du betale enten med kort eller Vipps. Bedrifter har også mulighet til å gi sitt bi- drag. 3. Start en innsamling på våre nettsider På Bartekampen.no kan du opp- rette din egen innsamling til inntekt for Bartekampen. Det er HVORDAN KAN DU BIDRA?

både enkelt og trygt. Inviter dine venner til å støtte din innsamling. Både privatpersoner, bedrifter, idrettslag, organisasjoner og an- dre kan opprette egne innsamlin- ger og aktiviteter. 4. Kjøppins, armbåndeller refleks Støtt kampen mot prostatakreft ved å kjøpe våre flotte produk- ter. Produktene kan du kjøpe på våre nettsider, av våre lokallag, eller hos en av våre hovedsamar- beidspartnere Riis Bilglass eller comfyballs.no.

Kampanjesiden: bartekampen.no 

Innsamlingssiden: innsamling.bartekampen.no 

Donasjonssiden: gave.bartekampen.no 

 Pins: 50,-

 Armbånd: 100,-

 Refleks: 30,-

20 PROFO-NYTT 3/2021

 Per Heimly og Trine LiseOlsen

forekomst og dødelighet av pro- statakreft, og det er blant annet et stort behov for bedre diagnostise- ring og behandling. Dette er ho- vedgrunnene til at PROFO har lansert Bartekampen. Inntektene fra Bartekampen går til prostatakreftforskning og kunnskapsformidling relatert til bedre diagnostisering og behand- ling. Vårt mål er å dele ut midler til forskningen på prostatakreft i Norge hvert år. Dette forsknings- feltet berører både psykososiale og rent medisinske aspekter ved

Derfor er ditt bidrag viktig Årsaken til prostatakreft er ikke kjent. Alder, arv, hormoner, kost- hold, miljø og livsstil ser ut til å ha betydning for utviklingen av sykdommen. Det antas at arv spiller en rolle i opptil ti % av til- fellene, og det er større risiko for å få sykdommen hvis flere fami- liemedlemmer (bror, far, farfar) har eller har hatt sykdommen. Dette gjelder særlig hvis slekt- ningene har blitt syke i forholds- vis ung alder, men fremdeles er det mye vi ikke vet. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder

PROFO-NYTT 3/2021 21

(IK) i Norge og det vil redegjøres for alle innsamlede midler i hen- hold til IKs regelverk for regn- skap og revisjon. IK gir giverne en trygghet om at innsamlings- virksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det oppgitte for- målet. Vi er svært takknemlige for alle gaver til Bartekampen. Ditt bi- drag vil gjøre en forskjell og viser også at vi står sammen i kampen for menns helse og livskvalitet. 

sykdommen. Det gjelder blant annet nye diagnostiske- og be- handlingsmetoder, forbedring av fysisk og psykisk helse hos pasi- enten, reduksjon av seneffekter, forbedret overlevelse av sykdom- men, pasientrettet forskning og persontilpasset behandling. På våre nettsider kan lese om hvor- dan utdelingen vil foregå, og vi vil selvsagt informere om dette også i PROFO-nytt. Prostatakreftforeningen er med- lem av Innsamlingskontrollen

 Det kreative temaet bak kameraet  Fotograf Per Heimly

22 PROFO-NYTT 3/2021

Erlend Elias

Cecilia Brækhus

Lilli Bendriss

Guri Schanke

Siv Jensen

Carina Dahl

Trine LiseOlsen

PROFO-NYTT 3/2021 23

BARTEKAMPEN Lilli Bendriss manner seg opp i kampenmot prostatakreft!

En av syv menn får prostatakreft i løpet av livet. Tidlig oppdagelse og forskning redder liv og nå trenger vi din hjelp! VIPPS DITT BIDRAG TIL 669476

24 PROFO-NYTT 3/2021

URINLEKKASJE? Husk at det finnes diskrete og komfortable produkter spesielt utviklet for menn - sånn at du kan føle deg trygg! Attends for Men er anatomisk formede dråpesamlere og innlegg for deg med liten til moderat urinlekkasje. Du kan bestille gratis vareprøve og brosjyre av Attends for Men på vår nettside attends.no/menn eller tlf: 800 32 090 .

Attends Helse og Omsorg

attends.no attends.no/blogg

Lekkasjer, stråleskader, ereksjonssvikt eller smerter ved samleie?

C.1 Laid Fingervibrator

BOS 2000-3 Batteridrevet ereksjonspumpe

NeuroTrac MyoPlus Pro Kombinert EMG biofeedbackapparat og elektrostimulator

Over ser du noen av våre trygge og effektive produkter. Disse kan rekvireres kostnadsfritt. Besøk vår hjemmeside og les mer om produkter for bekken- bunnsplager, inkontinens, smertelindring, muskelplager og seksuell helse. Hjemmeside: quintet.no Telefon: 55 98 15 55 E-post: post@quintet.no

PROFO-NYTT 3/2021 25

Kom i gangmed fysisk aktivitet

Selskapet Astellas har lansert en ny app med navnet NEXT. Målet med appen er å gjøre det enkelt å trene og være aktiv. Antihormonell behandling av prostatakreft har en rekke gode effekter, men også bivirkninger. Med treningsprogrammet NEXT får du et innblikk i hvordan fysisk aktivitet og trening kan motvirke både fysiske og psykiske påvirkninger.

 El isabeth Ødemark  Tomy Hoang

pasientene i ulike faser av syk- dommen, sier Andreas Stensvold. - I tillegg er det også viktig at informasjon om trening tilpasses pasientens situasjon på lik lin- je med annen informasjon. For enkelte pasienter kan det å gå til postkassen være tilstrekkelig trening i en periode. Det er lov å si at sofaen er min beste venn, men samtidig bør man huske på at fysisk aktivitet også er en god partner, understreker den erfarne onkologen. - Det er mange prostatakreftpa- sienter som får hormonbehand-

Prostatakreftforeningen har snakket med Andreas Stensvold, onkolog og avdelingssjef ved kreftavdelingen Sykehuset i Øst- fold, om hans inntrykk av den nye appen fra Astellas og om tre- ningen generelt. Hvorfor er fysisk aktivitet viktig for prostatakreftpasienter? - Generelt har vi blitt mer bevis- ste og fått mer dokumentasjon på at trening med høy puls bidrar til å begrense tilbakefall av kreft. Vi ser også at man lever lenger med kreftsykdom ved regelmes- sig trening. Det er derfor viktig å snakke om fysisk aktivitet med

26 PROFO-NYTT 3/2021

ling, og behandlingen bryter ned muskelmassen og kan føre til benskjørhet. Trening motvirker bivirkninger som benskjørhet og derfor er regelmessig fysisk akti- vitet, alt fra gåturer til fysisk tre- ning med høy puls, viktig, presi- serer Stensvold. Hvorfor er trening spesielt viktig for personermed langtkommen prostatakreft? - Fysisk aktivitet er viktig i kam- pen mot bivirkninger som mus- kelmassesvinn og benskjørhet. Det viser seg også at pasienter som trener regelmessig også tåler annen behandling bedre, infor- merer han. Hvamener duNEXT-appen kan bidramed? - Digitale løsninger gir struktur. Man får kanskje et «dytt bak» og appen kan være et nyttig verktøy for å komme i gang med fysisk aktivitet, svarer Stensvold.

- Jeg opplever at det er kvalitet i utviklingen og at de som står bak har bred kunnskap om tematik- ken prostatakreft og fysisk akti- vitet. NEXT er en internasjonal app og det er tydelig at det har vært god tilgang på ressurser på ulike områder i utviklingen. Det er, slik jeg ser det, god kvalitet på arbeidet og fokus på sluttbruke- ren. Appen er intuitiv og vil kun- ne hjelpe pasientene, sier Sten- svold. Stensvold har til slutt følgende oppfordring; Tren - det er lov å med høy puls og svette selv om du har prostatakreft. Det gjelder også ved langtkommen sykdom. Og husk å tilpasse aktiviteten i samarbeid med din lege. Rådfør deg alltid med en lege før du begynner å trene. Den- ne anbefalingen gjelder særlig i tilfeller der prostatakreften har spredt seg til skjelettet. 

Hva er ditt inntrykk av NEXT-appen?

NEXT-Norge: next-move.me/norway-patient/ 

PROFO-NYTT 3/2021 27

Historisk vedtak på Høyres landsmøte

Anne Kristine (Tine) Linnestad fra Akershus er en av initiativtakerne bak det historiske screeningsvedtaket på landsmøtet i Høyre i mai 2021. Det ble vedtatt å innføre screening av prostatakreft for menn på lik linje med mammografi for kvinner.

 El isabeth Ødemark  Monica Jenssen

28 PROFO-NYTT 3/2021

Hvemer AnneKristine (Tine) Linnestad? - Jeg begynte som politiker i det året jeg fylte 18, og tok etter en periode en 20 års pause og kom tilbake som lokalpolitiker i 1999. Etter det har jeg tatt alle stegene i partiet, forteller Anne Kristine. Hun er pr. i dag 2. vararepre- sentant til Stortinget for Akers- hus og fra februar 2020 har hun vært fast møtende vara for stats- råd Henrik Asheim. I perioden 2011–2015 var hun ordfører i Ski kommune. Anne Kirstine har en omfattende realkompetanse og i en alder av 59 år, har hun også mye erfaring med i ryggsekken. Hun snakker varmt om familien som består av mann, to døtre, en bonussønn og tre barnebarn (snart fire). - Familien min er hovedfokuset mitt og uten deres støtte hadde jeg ikke kunne vært så aktiv poli- tisk så lenge, forteller Anne Kris- tine.

Hva er bakgrunnen for at du fremmet forslaget om screening?

- Jeg vil først understreke at vi er flere som står bak forslaget, og min personlige grunn er tosidig, forteller hun. - Min mann fikk alvorlig kreft i 2012 og da han fikk diagnosen fikk jeg et ekstra fokus på det helsetilbudet som var tilgjengelig. Jeg mener det burde være likebe- handling mellom menn og kvin- ner, og når det finnes et mammo- grafiprogram for kvinner burde det også være et PSA-screening- program for menn. Den medisin- ske og teknologiske utviklingen siden 2012 har vært enorm og som lekperson ser jeg at faren for overbehandling nærmest er borte. Derfor er PSA-vedtaket både rett og viktig, presisere Anne Kristi- ne. Det er tydelig at dette er et tema hun brenner for og hun forteller videre at det nå også generelt må

PROFO-NYTT 3/2021 29

settes økt fokus på mannehelse. - Mammografiprogrammet når mange kvinner som ellers ikke ville tatt mammografi. Vi snak- ker om brystkreft og må også snakke om prostatakreft. Det er en kjensgjerning at menn ikke går til legen «hvis de ikke må» og derfor er det viktig å få innført et screeningsprogram også for menn. Forebyggende tiltak er helt sentralt, og PSA er forebygging. Et screeningsprogram vil kunne redde liv, sier Anne Kristine. Hvordan vil du/Høyre følge opp den videre prosessen fra vedtak til gjennomføring? - Nå er det valgkamp. Det første målet er å sikre at Høyre sitter i den neste regjeringen for deret- ter å kunne fremme forslag om PSA-screening i Stortinget. Det er ikke tvil om at dette vil kreve store økonomiske overføring, men kostnadene i den andre enden er så mye større både menneskelig og økonomisk, fortelle den enga- sjerte politikeren.

Hva kan Prostatakreftforeningen og våremedlemmer bidramed? - Prostatakreftforeningen og de- res medlemmer må fortsette det viktig arbeidet med å sette fokus på sykdommen. Anne Kristine oppfordrer med- lemmene til å ta kontakt med naboen som kanskje sitter i kom- munestyret eller en venn som er aktiv i et politisk parti for å spre informasjon om sykdommen. Hun er tydelig på at dette ikke er partipolitikk, men helsepolitikk. - Jeg vet hvilken enorm omvelt- ning en kreftdiagnose har for en familie og pårørende, både øko- nomisk og følelsesmessig. Prosta- takreftforeningens arbeid er med på å endre holdninger slik at man som pasient ikke bare blir en di- agnose, men at man også blir sett på som et menneske. Sammen kan vi jobbe for å komme bort fra den stigmatiseringen som dess- verre fortsatt eksisterer rundt pro- statakreft, sier Anne Kristine.

30 PROFO-NYTT 3/2021

Hvilkeønsker har du for fremtiden?

En enkel blodprøve hos fastlegen kan redde liv!

- Et av mine store mål er selvføl- gelig å få på plass screening for PSA. I tillegg er jeg opptatt av at vi blir flinkere til å se hverandre som enkeltmennesker og ikke bare som en del av en sykdoms- gruppe, poengterer Anne Kristi- ne. Hun mener at det ofte er enkle midler som kan tas i bruk for å unngå at man blir sittende fast i en krise. Det er viktig at man ikke glemmer at man skal tilbake til hverdagen, og at vi som men- nesker må se og ta vare på hver- andre, presiserer hun. -Jeg vil benytte anledningen til takke foreningen for den fantas- tiske jobben dere gjør, sier Anne

Kristine. Det er viktig at vi har en aktiv forening som har fokus på å bryte ned tabuene rundt di- agnosen. Og ikke minst sender jeg en stor takk til alle som bidrar til å skape et fellesskap for menn med prostatakreft og deres pårø- rende, avslutter hun. Og helt til sist kommer Anne Kristine med en oppfordring til alle menn over 45 år: - Test deg - uavhengig av scree- ningprogram!  Altfor mange menn dør fordi prostatakreften deres oppdages for sent. Sjekk din PSA – en enkel blodprøve kan oppdage kreften tidlig og redde liv.

PROFO-NYTT 3/2021 31

Møt en likeperson

Per Dalhaug

Hvor er du likeperson? Jeg er likeperson knyttet til Vardesenteret ved

 Privat

Nordlandssykehuset i Bodø. I disse koronatider har det vært få fysiske vakter ved senteret, men vi som er likepersoner er også tilgjengelige på tilkallinger og telefon ved behov. Hvor lenge har du vært likeperson? Jeg var med på det første likepersonkurset som ble holdt i Tromsø i januar 2015, og har vært likeperson tilknyttet Vardesenteret siden oppstarten i oktober samme år. Jeg satt også i styringsgruppen for Vardesenteret fra oppstarten til og med juni 2017.

Hvorfor ble du likeperson? Etter at jeg selv fikk konstatert prostatakreft for tolv år siden følte jeg behov for at det kunne være godt å ha noen likesinnede å snakke med. Jeg har tidligere vært engasjert i foreningsarbeid og som likeperson i en pasientorganisasjon. For meg og familien har det vært et «must» å være med i pasi- entorganisasjonen. Jeg var derfor snar til å melde meg inn i PROFO da jeg fikk muligheten. Det er viktig å kunne formidle informasjon og kunnskap om sykdommen, være til støtte og hjelp og dele erfaringer.

32 PROFO-NYTT 3/2021

relasjoner til. Jeg føler at vi som likepersoner, som er knyttet til Nordlandssykehuset, har en god kjemi mellom oss og jeg vil kunne få ei god «debrifing» etter en slik samtale. Har du noen erfaringer som likeperson du vil delemed leserne? Det er viktig at nydiagnostiserte får informasjon om likepersontilbudet. Dette kan vi som medlem-mer i PROFO være flinkere til å informere om. De fleste av oss har nok en i familien, nære eller litt fjernere venner som har fått / får diagnosen. Det å arrangere felleskurs med andre pasientorganisa-sjoner ser jeg på som svært nyttige. Det er også et stort behov for oppfølging av pårørende. Disse har ofte lett for å bli glemt. 

Hvordan er det å være likeperson?

Jeg føler at det er et veldig meningsfylt. Det å kunne gi støtte til andre som har spørsmål og føler usikkerhet, gir meg mye tilbake. Jeg har et ønske er at likepersonene ble mer brukt på avdelingene. Her er jeg litt usikker på om informasjonen om vår tilstedeværelse blir godt nok kommunisert til pasientene. Spesielt informasjonen før behandling er for dårlig. Her i Bodø er vi også i den uheldige situasjon at vi p.t. ikke har noen uroterapeuter ved urologisk avdeling. Likepersontjenesten er heller ikke godt nok kjent ute i kommunene blant helsepersonell som kreftkoordinatorer og kreftsykepleiere. Hvordan håndterer du de dårlige dagene? Jeg har i samtalene ikke vært direkte involvert i en slik situasjon. Men her er det viktig, i etterkant, å kontakte andre likemenn som en har gode

PROFO-NYTT 3/2021 33

Hovedstyret og lokallagene i Prostatakreftforeningen

Hovedstyret Verv

Navn

Region E-post

Mobil

Hovedstyreleder

Daniel Ask Dag Utnes Per Gjertsen

Region Midt daniel@prostatakreft.no Region Nord dag@prostatakreft.no

92 01 29 93 92 04 49 37

Nestleder

Økonomiansvarlig Hovedstyremedlem Hovedstyremedlem Hovedstyremedlem Hovedstyremedlem RegionNord Lokallag/Verv Helgeland/Styreleder Hålogaland/Styreleder

Region Øst per.gjertsen@prostatakreft.no 91 39 52 99

Hans-Fredrik Donjem Region Midt hans.donjem@prostatakreft.no 99 61 29 65

Egil Egge

Region Vest egil.egge@prostatakreft.no

46 89 99 21

Peder Gjetmundsen Region Sør

aust-agder@prostatakreft.no 93 04 20 60 bjorn.garlimo@prostatakreft.no 93 06 34 52

Bjørn Garlimo

Uavhengig

Navn

E-post

Mobil

Dag Utnes

helgeland@prostatakreft.no halogaland@prostatakreft.no salten@prostatakreft.no troms@prostatakreft.no lofoten@prostatakreft.no vesteralen@prostatakreft.no

92 04 49 37 90 03 61 99 91 81 59 27 90 97 33 87 92 26 56 69 97 16 21 85

Gunnar Schjelderup

Salten/Styreleder Troms/Styreleder

Knut Skjolden Steinar Larsen Olav Sørensen Arne Sjonsti

Lofoten/Styreleder Vesterålen/Styreleder

RegionMidt Lokallag/Verv

Navn

E-post

Mobil

N.møre og Romsdal/Styreleder Helge Hansen

nord.romsdal@prostatakreft.no

90 02 51 70

Nord-Trøndelag/Styreleder Sør-Trøndelag/Styreleder

Nils Martin Hynne

nord-trondelag@prostatakreft.no 91 34 17 75

Rolf Brovold Daniel Ask

sor-trondelag@prostatakreft.no sunnmoere@prostatakreft.no

90 59 62 73 92 01 29 93

Sunnmøre/Styreleder

34 PROFO-NYTT 3/2021

Region Vest Lokallag/Verv Bergen/Styreleder Fonna/ Styreleder Haugalandet/Styreleder

Navn

E-post

Mobil

Tor Sandmoe Per-Arne Vik Per-Arne Vik Tor Sandmoe

bergen@prostatakreft.no

99 16 89 34 91 16 74 82 91 16 74 82 99 16 89 34 46 89 99 21

haugalandet@prostatakreft.no haugalandet@prostatakreft.no

Sogn og Fjordane/Styreleder

bergen@prostatakreft.no stavoo@prostatakreft.no

Stavanger og omegn/Styreleder Egil Egge

Region Sør Lokallag/Verv Agder Øst/Styreleder Agder Vest/Styreleder

Navn

E-post

Mobil

Peder J. Gjetmundsen

aust-agder@prostatakreft.no vest-agder@prostatakreft.no buskerud@prostatakreft.no telemark@prostatakreft.no vestfold@prostatakreft.no

93 04 20 60 91 67 48 90 92 62 70 20 47 90 32 49 97 50 80 22

Georg Kallestad

Nedre Buskerud/Styreleder

Arne Moe

Telemark/Styreleder Vestfold/Styreleder

Arne Gundersen Stein Egil Ødegård

RegionØst Lokallag/Verv

Navn

E-post

Mobil

Asker og Bærum/Styreleder

Einar Andresen

askerogbaerum@prostatakreft.no 95 10 33 26

Oslo/Styreleder 99 53 04 40 Ringerike/Hadeland/Styreleder Sigurdur Helgi Jonsson ringerike-hadeland@prostatakreft.no 90 64 91 82 Romerike/Styreleder Ola Pramm romerike@prostatakreft.no 91 10 28 48 Østfold/Styreleder Øystein Engdal ostfold@prostatakreft.no 95 16 57 79 Innlandet/Styreleder Simen Fådal Stenseth hed-op@porostatakreft.no 90 75 94 30 Lars Bjerke oslo@prostatakreft.no

Se oppdatert liste av lokallagene i foreningen på nettsiden vår

prostatakreft.no/lokallag 

PROFO-NYTT 3/2021 35

Du er viktig. Bli medlem idag!

Støtt Prostatakreftforeningens arbeid for et bedre tilbud innen diagnostisering, behandling og rehabilitering for alle som rammes av prostatakreft. Fra 1. september er det halv pris på medlemskap ut året

Husk at du kan få skattefradrag for beløp over 500 kr. Registrer dine opplysninger her: Skattefradrag

Bli medlem

Til utfylling av skjema

prostatakreft.no/butikk

Vi sender opplysningene til skattemyndigheten sammen med beløpet du har gitt til oss.

prostatakreft.no/gave

Prostatakreftforeningen er medlem av Innsamlingskontrollen (IK). IK gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Følg oss på Facebook

Følg oss

innsamlingskontrollen.no

facebook.com/bartekampen

Ønsker du kontakt med en likeperson? Du har mulighet til å snakke med en person som har erfaring med prostatakreft.

Se våre likepersoner her

Les vår likepersonsbrosjyre

Støtt våre lokallag med spillekortet ditt

uten kostnad Gå inn på lenken

under for å se liste over Prostatakreftforeningens grasrotmottakere. Takk for din støtte!

Har du spørsmål omprostatakreft? Ring oss på 22 53 55 35 

prostatakreft.no/grasrotandelen

BARTEKAMPEN Cecilia Brækhus manner seg opp i kampenmot prostatakreft!

En av syv menn får prostatakreft i løpet av livet. Tidlig oppdagelse og forskning redder liv og nå trenger vi din hjelp! VIPPS DITT BIDRAG TIL 669476

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online