Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Równowaga

Kapelusz z nóżką NS0150 1 099 zł Kształtki do ćwiczeń równowagi. Mogą być używane samodzielnie lub wystę - pować w połączeniu. Kształt grzybka zachęca do wspinania się i bujania, a zabawa wyzwala spontaniczność i radość. Konstrukcja pianki uniemoż - liwia przewracanie się grzybka. • śr. 120 cm; pokryte trwałą tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyż - szonej gęstości zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Podkowa piankowa NS2184 459 zł Duże piankowe elementy pokryte trwa - łą tkaniną PCW, przeznaczone do tworzenia dowolnych przestrzennych konstrukcji oraz torów przeszkód. Ćwi - czenia z wykorzystaniem tych kształ - tek pomagają rozwijać sprawności ru - chowe: szybkość, zwinność, skoczność i równowagę, kształtują nawyk utrzy - mywania prawidłowej postawy ciała a przy tym dostarczają dzieciom wielu pozytywnych emocji i wrażeń z radosnej aktywnej zabawy. • wym. 80 x 60 x 60 cm

Kołyska rehabilitacyjna NS1545 750 zł Ćwiczenia wykonywane z pomocą ko - łyski poprawiają reakcje równoważne i służą stymulacji układu przedsionko - wego i proprioceptywnego. Delikatne kołysanie jest też jedną z technik wy - gaszania odruchów. • wym. 146 x 73 cm, gr. pianki 11 cm; wiek: 0+ zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

78

Made with FlippingBook Proposal Creator