Gruppetto SYKKELSPORT 1-2014

“Helhetstenkning er nøkkelen”!

ingen realitet. De er jo alle for- skjellige, med sine sterke og svake sider, og på forskjellig steg i utviklingstrappen. Noen har et solid fundament etter flere år med trening, andre er i begynn- elsen av sin karriere. Ramme- programmet ga jo heller ikke sær- lig resultater, få overlevde den doserte treningen. Det var jo min skyld, for jeg var jo treneren som ledet det hele. Så rammeprogram er jeg motstander av. Når målet er satt, starter pro- sessen. Jeg har god erfaring med å involvere ungdommen – det er jo tross alt de som skal sykle. Hvordan finner man frem til de faktorene det er lurest å endre, de som gir størst positiv påvirkning på resultatet hvis utviklingen faller på plass.

Treningseffekten er summen av aktivitet + hvile. Videre skal tiden dekke sosialt samvær med familie og venner, til jobb i større eller mindre omfang, eller stu- dier. For guds skyld hold fast i din utdannelse. Det er nok av idrettsutøvere som lever i nuet og glemmer at det kommer mange år etter endt idretts- karriere. Selv i en tidskrevende

idrett som sykling finns det fantastiske muligheter til å holde tak i en studiesituasjon gjennom nettstudier for eksempel. Videre faktorer knyttet til nødvendig støtteapparat medisinsk og tek- nisk. Idrettshygieniske faktorer som ernæring, søvn og andre skade- og sykdomsforebyggende faktorer. Videre, evne til å kom- munisere, håndtere uenighet etc.

Mine føringer var rett og slett at de

• Aerob kapasitet • Anaerob terskel- nivå (AT) • Styrke (gjerne spesifisert) • Bevegelighet • Stabilitet • Spurtkvalitet • Teknikk (gjerne spesifisert) • Rittforståelse = evne til å lese ritt • Evne til å kjøre for laget (løse de pålagte oppgaver) • Mental styrke • Tid til å trene og restituere • Kosthold/ernæring • Forebygge skader og sykdom • Evne til å kommunisere • Osv. faktorene som kom oftest frem i gruppe- arbeidene var de viktigste. Det kunne være som følger:

FAKTORER

1

2

3

4

5

6

Aerob AT Styrke Bevegelighet Stabilitet Spurt Teknikk Rittforståelse Lagspiller Mentalt Tid til å trene Kosthold/ernæring Kommunikasjon Osv.

- Jeg stilte rett og slett ut- øverne følgende spørsmål: ”Hva skal til for å sykle langt og fort?”

Det jeg oppnådde med en slik prosess var å skape målforståelse gjen- nom involvering. Neste fase var å skåre på hver av faktorene på en skala. Jeg valgte 1 – 6, der 1 var elendig og 6 topp. Utøveren skåret seg selv, og jeg som trener vedkommende. Så matchet vi for å skape enighet. Utøverne kjenner hverandre godt, og det er en god ide at de skårer hverandre, som et al- ternativ. Hvorfor dette? Jo, rett og slett for å identifisere det viktigste av det viktige i å utvikle. Man kan jo ikke utvikle alt. Plukk ut to eller tre ut- viklingsområder. Så må man i tillegg passe på å bibeholde det som er bra. For hvert av de prioriterte utviklingsområdene du velger (1-3), ut- arbeider du en konkret treningsplan.

Jeg har god erfaring med å sette utøverne i grupper for å arbeide frem de viktigste faktorene som påvirker resultatet. Og, helhets- tenkning er føringen. Det er jo ikke bare det idrettsspesifikke som er sentralt, men også det mentale, atferd og holdninger, hvordan hverdagen organiseres så det blir nok tid til trening og restitusjon/rekreasjon.

# 1 GRUPPETTO 55

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease