Gruppetto SYKKELSPORT 22-2018

Trening

Årets sykkelsesong er over, men noen av de ivrigste mosjonssyklistene er trolig allerede i gang med forberedelsene til sykkelsesongen 2018. For en del av disse mosjonssyklistene er det ønskelig å prestere bedre i rittene kommende sesong. Skal man klare det, må man blant annet trene de fysiologiske egenskapene som bestemmer prestasjonsevnen i typiske sykkelritt. Fokus på VO 2maks FORBEREDELSER TIL NY SYKKELSESONG

I sykkelritt som varer ca 15 min (10 km tempo for en brukbart trent mosjonssyk- list) og lenger, er det den aerobe uthold- enheten som hovedsakelig bestemmer pres- tasjonsevnen. Den aerobe utholdenheten i sykling bestemmes av det sykkelspesifikke maksimale oksygenopptaket (VO2maks), ut- nyttingsgraden av VO2maks og sykkeløko- nomien (energikostnaden). Av disse tre oven- fornevnte fysiologiske faktorene er sannsynligvis VO2maks den viktigste faktoren for prestasjonsevnen i typiske aerobe utholdenhetsidretter (1), som f.eks sykling. I følge litteraturen ser det ut til at VO2maks er hovedsakelig begrenset av hjer- tets pumpekapasitet (hjertets maksimale slagvolum) (2, 3). Et viktig fokus i forbered- elsene frem mot en ny sykkelsesong bør der- for være å blant annet trene med den hensikt

å øke det maksimale slagvolumet, og på den måten kunne klare å heve VO2maks. Ved Nimis fysiologiske testlaboratorium erfarer jeg imidlertid at relativt mange mo- sjonssyklister ikke greier å heve VO2maks i forberedelsene til sesongen. Det kan være flere ulike grunner til det, blant annet for lite aerob trening med høy arbeidsintensitet. Når jeg spør disse mosjonistene om hvor mange høy-intensive intervalløkter de gjen- nomfører pr uke, så svarer relativt mange bare én, og noen ganger to intervalløkter pr uke. Noen av disse mosjonssyklistene får store øyne når jeg anbefaler minst to, helst tre intervalløkter pr uke. Disse anbefalingene baserer jeg på gjennomføring og funn i stu- dier av middels trente mosjonister. For ek- sempel har blant annet aerob intervalløping

Også proffene kjører harde intervalløkter.

Even Jarstad 37 år Har en mastergrad i Idrettsvitenskap, med fordyp- ning i idrettsfysiologi, fra Norges Idrettshøgskole. Even har jobbet over 10 år som idrettsfysiolog og testingeniør ved Norsk idrettsmedisinsk institutt (Nimi) på Ullevaal stadion. Ved Nimi utfører Even tester av aerob utholdenhet (maksimalt oksygen- opptak og laktatprofil), arbeids-EKG ifm

hjerteutredning, samt utredning av luftveislidelser. Even veileder også mosjonister og utøvere i uthold- enhetstrening og holder foredrag om utholdenhetstrening og testing av utholdenhet.

30 GRUPPETTO # 22

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease