Gruppetto SYKKELSPORT 10-2015

Trening

I Norge er vi godt kjent med Olympiatop- pens 5-delte intensitetssone for uthold- enhetstrening. I forskningslitteraturen er denne intensitetsskalaen ofte 3-delt; lavintensiv (LIT), moderat intensitet (MIT) og høy intensitet (HIT) . Tabell 1 viser forholdet mellom Olympiatop- pens intensitetssoner, den 3-delte skalaen og Coggans mye brukte % av funksjonell

ikke minst gjøre de rette grep basert på hvordan kroppen føles er sannsynligvis noe som skiller de beste fra de nest beste. Videre i del 1 og del 2 av denne artikkelen skal vi for- holde oss til det store bildet av trenings- intensitetsskalaen, og for de aller fleste av oss behøver vi ikke gjøre det mer komplisert enn å forholde oss til den tredelte in- tensitetsskalaen med lav, moderat og høy in- tensitet (se tabell 1).

terskel (FTP) som flere syk- lister benytter. Inkludert i ta- bellen er også en skala for sub- jektiv følelse av anstrengelse (også kalt Borg skår). Det anbefales på det sterkeste å være bevisst hvordan kroppen kjennes under økta, altså be- visstgjøre din personlige følelse

”Hvis du er mosjonist med begrenset tid til trening, og ønsker å utnytte timene best mulig, er det sann- synlig at du får litt bedre treningseffekt ved å ha en noe større prosentandel med harde økter (MIT/HIT) økter enn eliteutøverne har.”

av anstrengelse. Til dette er Borg skalaen ett fint verktøy (se tabell 1 og 2). Hvis du er bevisst på hvordan kroppen din fungerer og flink til å tolke kroppens signaler, kan dette kan hjelpe deg med å raskere fange opp om noe er som det ikke skal være, om du bør jus- tere treningen din samt om du oppnår det stimuli du ønsker fra økta. Hvis du for eksempel har planlagt en terskel- økt og du sykler på det som i utgangspunktet er din terskelpuls eller terskelwatt, mens Borg skåren din tidlig i økta er på 17, så er det noe som ikke stemmer. Evnen til å lytte til egen kropp og vurdere restitusjonsstatus og

Både LIT, MIT og HIT har sine fordeler og disse ulike treningsintensitetene bør inngå i en treningsplan. Hvordan disse intensitets- sonene skal prioriteres og integreres bør in- dividualiseres. Likevel ser det ut til å være en generell oppfatning av at LIT bør utgjøre hovedvolumet av treningen. På årsbasis har det har blitt foreslått at en polariserings- tilnærming, der ~75% av det totale trenings- volumet gjennomføres som LIT, 5-10% som MIT og 15-20% gjennomføres som HIT, er en optimal fordeling av treningstiden.

Denne tilnærmingen ser ut til å være relativt vanlig innenfor flere ulike utholdenhets-

OL-Toppens

% av

La Mmol•L -1

-% av FTP

3-delt

Følelse av anstrengelse (Borg skår; 6-20 skala)

Intensitetssoner

HF maks

Lactate Pro/Biosen

Pros. av funk. terskel

intensitetsskala

1

60 – 72

0,8 – 1,5

56 – 76%

9-12

Lav intensitet (LIT)

2

72 – 82

1,5 – 2,5

77 – 88%

13-14

3

82 – 87

2,5 – 4,0

89 – 100%

Moderat intensitet(MIT)

15-16

4

87 – 92

4,0 – 6,0

101 – 113% (~12 min all-out)

17-20

Høy intensitet (HIT)

5

92 – 97

6,0 – 10,0

114 – 120% (~5 min all-out)

17-20

Tabell 1: Forholdet mellom Olympiatoppens 5-delte intensitetsskala, prosent av maksimalt oksygenopptak, laktatverdier (målt med Lactate Pro eller Biosen), prosent av funksjonell terskel (FTP), 3-delt intensitetsskala og Borg skår.

# 10 GRUPPETTO 77

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease