Gruppetto SYKKELSPORT 13-2016

TIPS - ERNÆRING

Karbohydrater har lenge blitt sett på som det viktigste næringsstoffet på vei inn mot konkurranse- er denne tankegangen fortsatt gjeldende? Gjør deg klar til konkurranse!

Morten Mørland

Hvilke prioriteringer og opplad- ninger man bør foreta seg i ”kostholds veien” inn mot en konkurranse, handler i stor grad om varigheten og intensiteten på arbeidet man står ovenfor. I sykkel har som regel kon- kurransene lang varighet (>60 min, med unntak av tempo disipliner), samtidig som in- tensiteten periodevis kan være svært høy. Dette danner grunn- laget for de fysiologiske og ernæringsmessige krav som stilles, og hvordan man da bør ”lade opp” for å prestere optimalt. Karbohydratenes rolle Uttrykket ”Carb is king” har det lenge vært stor enighet om i de internasjonale fagmiljøene når det omhandler konkurranse med lang varighet og høy intensitet. Denne tankegangen gjelder fortsatt for en optimal prestasjon i slike kon- kurranser. Det er utrolig viktig å skille mellom ernæring for op- timal prestasjon og trenings- adaptasjon, hvor sistnevnte ikke vil bli diskutert i denne artikkelen. Det trenger ikke nødvendigvis være slik at enorme karbohyd- ratmengder er nødvendig ved en- hver treningsøkt, uavhengig av type økt. Når det kommer til kon- kurranse derimot, er forskningen ganske entydig rundt hva som fører til en forbedret prestasjon. Bakgrunnen for dette er hoved- sakelig knyttet til hvilke nærings- stoffer kroppen benytter, og har mulighet til å omsette ved for- skjellige intensiteter. Gjen-

nomfører man for eksempel et ultra løp over 24- timer vil natur- ligvis intensiteten være såpass lav (oksygentilgangen større) at man i større grad også klarer å benytte seg av mer fettsyrer som energikilde. Er derimot in- tensiteten høy, i perioder eller gjennom hele konkurransen, er man avhengig av å ha tilst- rekkelige glykogenlager (lagret karbohydrat) i muskulaturen for å klare å opprettholde den høye intensiteten. Desto høyere in- tensiteten er, jo større vil også glykogenforbruket være. Dersom man ikke har nødvendig karbo- hydrat tilgjengelig må kroppen omdanne fettsyrer og protein til glukose/ketoner (karbohydrat) for å opprettholde en høy in- tensitet. Dette er prosesser som krever tilgang til oksygen, og tilsier at man automatisk må skru ned intensiteten for å klare å produsere mer energi til bruk ved høy intensitet. Dette har nok også mange selv opplevd omman Fakta “Er intensiteten høy, i pe- rioder eller gjennom hele konkurransen, er man avhengig av å ha tilst- rekkelige glykogenlager (lagret karbohydrat) i mus- kulaturen for å klare å opp- rettholde en høy intensitetet.”

Morten er utdannet ernæringsfysiolog, og tar nå også en spesialisering innenfor idrettsernæring gjennom IOC. Han driver firmaet "Finishline", og rådgir innen ernæring og trening. Morten har flere år som syklist bak seg, hvor han syklet for "Team Sparebanken Sør". Hans høydepunkt i karrieren var NM-gull i lagtempo med Thor Hushovd på hjemmebane i Grimstad i 2013. Morten jobber i dag som trener for flere av rytterene og er ansatt som lagets ernæringsfysiolog. Samtidig er han også ansatt i olympiatoppens ernæringsavdeling.

Ernæring

86 GRUPPETTO # 12 3

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease