MERITUM 4 (71) 2023

10

Meritum 4 (71) 2021 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

GRAŻYNA GREGORCZYK

InstaLogik jest przede wszystkim konkursem po- pularyzatorskim, którego głównym celem nie jest wybór najlepszych, ale dotarcie do jak największej grupy uczniów i wyposażenie ich w wiedzę potrzeb- ną do postawienia w programowaniu pierwszych samodzielnych kroków. Jest to konkurs organizowany od niedawna, ale z roku na rok cieszy się coraz większym po- wodzeniem. W czwartej edycji konkursu, w roku szkolnym 2022/2023, uczestniczyło 8909 uczniów z 1197 szkół rozsianych po całej Polsce, z czego jedna trzecia to uczniowie z małych szkół w gmi- nach wiejskich. Dla większości z nich było to jed- no z pierwszych doświadczeń z programowaniem, z zadaniami typu „olimpijskiego” i pojęciem po- prawności programu. Partnerem konkursu jest Olimpiada Informa- tyczna Juniorów. Organizatorzy są przekonani, że spora część z InstaLogikowych uczniów weźmie w przyszłości udział w tej olimpiadzie. Konkurs realizowany jest w całości online. Uczest- nik otrzymuje własne konto, na którym rozwiązuje zadania, łącząc się z platformą konkursu z dowolne- go komputera, szkolnego lub domowego.

Ten etap trwa miesiąc i daje uczniom możliwość dokładnego przeanalizowania treści zadań i prze- myślenia swoich rozwiązań, a nauczycielom, rodzi- com lub opiekunom umożliwia wsparcie w popraw- nym zrozumieniu problemu. Zachęcenie uczniów do wnikliwej analizy przedstawionych problemów jest celem samym w sobie. Chociaż znajomość programowania nie jest potrzebna do rozwiązywania zadań tego etapu, uczniowie są zapoznawani z kilkoma instrukcjami dedykowanego języka programowania Assembly.

Konkurs został podzielony na trzy etapy.

Rysunek 2. Instrukcje języka Assembly

Pierwszy etap konkursu adresowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów i nie wyma- ga żadnej szczególnej wstępnej wiedzy z zakresu matematyki czy programowania. Zadania pierw- szego etapu zostały przygotowane w taki sposób, by kształtować i rozwijać umiejętność logicznego myślenia. Polega to na rozwiązaniu online pytań te- stowych do kilku zadań matematyczno-logicznych opisanych w formie historyjek. Ze względu na udział uczniów z różnych poziomów kształcenia pytania adresowane są do uczniów klas IV-VIII lub tylko do starszych uczniów klas VII-VIII.

Jest to bardzo prosty język blokowy, który skła- da się z dziewięciu instrukcji w języku polskim. Za- poznanie się z nimi nie powinno nikomu sprawić większych trudności. Dzięki temu uczniowie bar- dziej skupiają się na algorytmie niż na poznaniu poleceń i składni języka. Choć te instrukcje nie są skomplikowane, można je napotkać w niemal każ- dym języku programowania. Poszczególne polecenia, przypisane do blocz- ków, za pomocą metody przeciągania są przesu- wane do okienka edycji. Dzięki tej metodzie pisa- nie pierwszych programów przypomina tworzenie budowli z klocków, które można łączyć i układać w wybranej przez siebie kolejności.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker