MERITUM 4 (71) 2023

12

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

GRAŻYNA GREGORCZYK

Uczeń może samodzielnie przeanalizować błędy, jeżeli wystąpią, poprawiać program dowolnie, aż do uzyskania poprawnego wyniku. To w konsekwencji buduje ogólną samodzielność przydatną w nauce również innych przedmiotów i w życiu codziennym. Przed drugim etapem na stronie konkursu udo- stępniane jest pełne środowisko programistyczne języka Assembly oraz materiały szkoleniowe, po- zwalające dokładniej zapoznać się z tym językiem i przygotować się do kolejnych etapów konkursu. Zadania konkursowe drugiego i trzeciego eta- pu zostały podzielone na zadania matematyczno- -logiczne oraz zadania programistyczne w języku Assembly. Czas na rozwiązanie zadań to 1,5 godziny. Są to etapy zamknięte, a uzyskana punktacja kwa- lifikuje do dalszego etapu. Przygotowaniom do poszczególnych etapów towarzyszą kursy przyszłego finalisty i przyszłego laureata oraz webinaria, doskonale metodycznie przygotowane przez Wandę Jochemczyk i Ka- tarzynę Olędzką, nauczycieli konsultantów z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Podczas webinariów prezentowane jest środo- wisko programistyczne Assembly, wprowadzane są pojęcia programistyczne potrzebne do wykona- nia zadań, rozwiązywane są przykładowe zadania, omawiane treści zadań z poprzednich etapów oraz odpowiedzi do pytań testowych. Jeden z etapów konkursu, zwany Zimowym Wyzwaniem, jest otwarty dla wszystkich zainte- resowanych – łącznie z dorosłymi. Uczeń może pracować samodzielnie, w grupie, z rodzicem, rodzeństwem lub nauczycielem. Co więcej – jest pomyślany tak, aby zarówno początkujący mógł odnieść pierwsze sukcesy, jak i profesjonalni pro- gramiści poczuli dreszczyk emocji. Liczy się licz- ba poprawnie rozwiązanych zadań oraz łączna liczba linii poleceń w programach, oczywiście jak najmniejsza.

Wyzwania nie mają żadnych ograniczeń dotyczą- cych wiedzy, czyli mogą w nich startować również profesjonalni informatycy. Zadania, wbrew pozo- rom, nie zawsze są dla nich proste, widać to cho- ciażby po liczbie godzin, które poświęcają na roz- wiązanie poszczególnych problemów. Konkurs nie tylko uczy, ale także wychowuje. W trakcie każdego z punktowanych, zamkniętych etapów konkursowych uczeń powinien pracować w pełni samodzielnie. Może korzystać z internetu i aplikacji pomocniczych, dodatkowych narzędzi, takich jak notatki, książki, kalkulator, natomiast nie może komunikować się z innymi uczestnikami, z rodzicami, z nauczycielami, ani z żadnymi innymi osobami. Czy uczeń się z tego wywiąże, decyduje on sam i jego cyfrowe sumienie. W konkursie nie ma nagród rzeczowych. Zda- niem organizatorów generują one złą motywację, a być może ciekawe nagrody zachęcałyby też do niesamodzielnej pracy. Przekonują uczestników, że warto wykonać zadania samodzielnie, ponieważ to, co robią, czego się uczą, robią dla siebie. Sukcesem konkursu jest obserwowana zmiana poziomu umiejętności uczniów. Uczniowie, którzy nie programują przed przystąpieniem do zawodów, w trzecim etapie rozwiązują już samodzielnie za- dania programistyczne. Konkurs nie tylko rozwija kompetencje informa- tyczne, ale także kształtuje umiejętność dążenia do celu, cierpliwość, wytrwałość, rozwija wyobraźnię i kreatywność, buduje wiarę w siebie. Pełną informację na temat konkursu oraz zada- nia z poprzednich edycji dostępne są pod adresem https://instalogik.pl/.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker