MERITUM 4 (71) 202313

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

KILKA REFLEKSJI NA TEMAT PROGRAMISTÓW, NAUKI PROGRAMOWANIA W SZKOLE I KREATYWNEGO, TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Rysunek 5. Strona startowa konkursu

KONKURS ALEMÓZGI! – DROGĄ DO MISTRZOSTWA W ALGORYTMICE

I jeszcze jedna uwaga.

To, co często umyka twórcom i edukatorom ko- rzystającym z takich rozwiązań, jak Logo, Lego czy Scratch, to że nie były stworzone do odtwórczego pisania kodu czy budowania robotów według in- strukcji. Są to przedmioty-do-myślenia, z którymi uczniowie mogą eksperymentować, które wspierają rozwój pasji, służą do dzielenia się pomysłami, a na przestrzeni całego życia mogą stać się narzędziami umożliwiającymi lepsze zrozumienie swojego umy- słu i jego potencjału w świecie pełnym technologii 6 . Takim przedmiotem do myślenia jest również język i środowisko Assembly, na których oparty jest konkurs InstaLogik. Autorem języka Assembly a także idei naucza- nia podstaw programowania jest, przywołany już wcześniej, Andrzej Gąsienica-Samek, multime- dalista Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej, Mistrz Świata w Programowaniu Zespołowym ICPC, prezes zarządu Atinea Sp. z o.o., współautor apli- kacji do nauki języków obcych Insta.Ling, z której w szkołach publicznych aktualnie korzysta 8 000 nauczycieli i 224 000 uczniów.

Konkursem, który także umożliwia uczniom wy- kazanie się kreatywnością oraz umiejętnościami logicznego myślenia, jest ogólnopolski konkurs AleMózgi! Jest on przeznaczony dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Został zainicjowany w 2023 roku i, podobnie jak InstaLogik, dotyczy matematyki, informatyki i programowania.

Organizatorem konkursu jest „Szkoła programo- wania s.c. Bartosz Łukasiewicz, Jacek Tomasiewicz”.

Honorowy patronat nad konkursem AleMózgi! objął Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zasto- sowań Komputerów w Warszawie oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem wydarzenia jest mający długą trady- cję i doświadczenie Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, pro- wadzony przez wymieniony wyżej Ośrodek. LOGIA jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

6 Cytat pochodzi z artykułu Seymour Papert i 5 faktów z jego życia, które warto znać ze strony https://tiny.pl/ckzsd

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker