MERITUM 4 (71) 2023

14

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

GRAŻYNA GREGORCZYK

Głównym celem konkursu AleMózgi! jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algo- rytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się metodami programistycznymi przez uczniów na wczesnym etapie edukacji. Myślenie komputacyjne i umiejętność progra- mowania, które wpisują się w proces znajdowania rozwiązań problemów z różnych dziedzin przy świadomym wykorzystaniu metod i narzędzi infor- matycznych, to kluczowe umiejętności przyszłości. Pierwszy etap konkursu, realizowany stacjo- narnie w szkołach, nie wymaga wiedzy wstęp- nej – zadania sprawdzają umiejętność logicznego myślenia. Wiedzę potrzebną na kolejnych etapach uczniowie nabywają w ramach konkursu, korzysta- jąc z dedykowanych materiałów. Jeśli szkoła nie może zorganizować konkursu, uczeń ma szansę wystartować w tej rundzie online. Drugi i trzeci etap konkursu realizowane są za pośrednictwem platformy www.codeforia.com i polegają na rozwiązywaniu zadań w języku Python. Na tej platformie udostępniane są również dedykowane materiały – artykuły i zadania. Wszystkie osoby zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu mają możliwość nauki programo- wania w języku Python. Uczniowie, którzy awan- sują do finału, otrzymują podręcznik „Zaprzyjaźnij się z algorytmami”. Warto dodać, że formuła konkursu oraz plat- forma wykorzystują elementy gamifikacji, które dodatkowo motywują uczniów do nauki nowych umiejętności.

Dla najlepszych uczniów zostały przygotowane nagrody w postaci kursów programowania, książek i medali. Natomiast dla najaktywniejszych nauczy- cieli przewidziano nagrody książkowe oraz dostęp do kursów programowania. Wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie https://www.alemozgi.pl. Warto zaintereso- wać się tym konkursem, mam nadzieję, że będzie kontynuowany w przyszłym roku. Od września tego roku realizowany jest rządo- wy program Laptop dla Ucznia, którego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji cyfrowych mło- dych ludzi. W ramach programu uczniowie klas IV szkół podstawowych w Polsce otrzymują na włas- ność bezpłatny laptop. Dzieci będą mogły korzystać z tego sprzętu w szkole i w domu, rozwijać swoje pasje, zainteresowania i w efekcie nabywać kom- petencje cyfrowe w praktyce. Udział w Konkursie Instalogik, w którym mogą startować uczniowie już od czwartej klasy, jak rów- nież realizacja projektu Programowanie = Nasz Dru- gi Język, a w przyszłym roku szkolnym start w kon- kursie AleMózgi!, mogą być świetnym sposobem na dobre, rozsądne wykorzystanie tego sprzętu. ∞

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker