MERITUM 4 (71) 202315

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

Komputer w edukacji – jak dobrze zaplanować pracę EWA PRZYBYSZ-GARDYZA Koordynatorka programu w Fundacji Szkoła z Klasą, edukatorka i trenerka z 18-letnim stażem pracy jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w szkole podstawowej; autorka materiałów edukacyjnych; należy do społeczności Superbelfrzy RP; specjalizuje się w pracy metodą Design Thinking; o swoich pomysłach na rozwój edukacji w Polsce pisze na blogu „Dla Nauczycieli”.

Powszechny dostęp czwartoklasistów do laptopów jako narzędzia uczenia się wy- maga odpowiedniego podejścia. Z jednej strony wiemy, że technologie w edukacji są przydatne, z drugiej widzimy zagrożenia, jakie się z nimi wiążą. Co zrobić, aby w pełni, ale bezpiecznie wykorzystać ich potencjał?

niewłaściwe treści. Trudnością jest również to, że rodzice i nauczyciele są cyfrowymi imigrantami – technologie cyfrowe zaczęły być powszechnie wykorzystywane, kiedy oni byli przyzwyczajeni do świata analogowego, dlatego często sami nie ro- zumieją, jak działa przestrzeń wirtualna i czują się w niej obco. Młodzi natomiast, nazywani cyfro- wymi tubylcami, mają styczność z nowoczesnymi technologiami praktycznie od urodzenia i czują się z nimi bardzo dobrze. To wszystko sprawia, że wielu dorosłych odczuwa niepokój, myśląc o wykorzy- stywaniu komputerów w edukacji. Czy słusznie?

Wielu ekspertów potwierdza, że korzystanie z kom- puterów w procesie edukacji przynosi uczniom korzyści. Technologie cyfrowe umożliwiają indy- widualizowanie zadań do potrzeb i możliwości dzieci, pobudzają ciekawość poznawczą i anga- żują w lekcję. Wyszukiwanie w sieci informacji nie- zbędnych do przygotowania projektów szkolnych pomaga rozwijać umiejętności czytania i pisania, a odpowiednio zaprojektowane aktywności online mogą wspierać porządkowanie i zrozumienie zagadnień omawianych na lekcjach1. Z drugiej strony komputery kojarzą nam się z grami, czasami brutalnymi i uzależniającymi. Dostęp do internetu to ryzyko spotkania ludzi mo- gących skrzywdzić dziecko, a także narażenie na

KIM JEST CZWARTOKLASISTA?

Aby opisane korzyści faktycznie wystąpiły, sposób wykorzystywania technologii musi być dostoso- wany do potrzeb i możliwości dzieci. Zastanówmy

1 D.R. Schaffer, K. Kipp, Psychologia rozwoju od dziecka do dorosło- ści , Harmonia Universalis, Gdańsk 2015, s. 640.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker