MERITUM 4 (71) 2023

16

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

EWA PRZYBYSZ-GARDYZA

ZGODNIE Z POTRZEBAMI I MOŻLIWOŚCIAMI DZIECKA

się wobec tego, czym charakteryzują się uczniowie w wieku 9-10 lat. Po pierwsze, nadal mają dużą potrzebę ruchu, nie powinni więc zbyt długo sie- dzieć przy komputerze. Ponadto cechują się inter- modalnością, co oznacza, że odpowiednie są dla nich zadania wielozmysłowe. Przy komputerze wykorzystują przede wszystkim zmysły wzroku i słuchu, które mają już w tym wieku świetnie rozwinięte2. Czwarta klasa to też czas intensywnego rozwoju społecznego. Rozluźniają się więzi z rodzicami, znaczenia nabierają relacje z innymi ludźmi – także tymi poznanymi online3. Dzieci w tym wieku roz- poczynają długotrwały proces budowania własnej filozofii życia, próbują określić swoją tożsamość. Dlatego ciągle obserwują standardy innych ludzi i chętnie wchodzą w interakcje z innymi4. Inten- sywnie rozwija się empatia, a także uczucia winy i wstydu5. Dziecko w tym wieku nie potrafi jeszcze do końca panować nad swoją pamięcią, dlatego bardzo ważne jest pokazywanie różnych sposobów uczenia się i trenowanie ich tak, aby każdy mógł wybrać dla siebie sposób najbardziej efektywny. Myślenie pozostaje nadal w stadium operacji kon- kretnych6 (odpowiednie programy komputerowe umożliwiają takie zadania, np. przesuwanie ele- mentów, dopasowywanie ich lub porównywanie). Biorąc to wszystko pod uwagę, wydaje się, że wykorzystywanie nowoczesnych technologii w edukacji może wspomóc proces uczenia się, ale pod pewnymi warunkami.

Po pierwsze, nie można korzystać z komputera nieustannie – nie codziennie i nie na każdej lekcji. Dzieci powinny pracować różnymi metodami, z uwzględnieniem ich potrzeby ruchu. Warto także różnicować wykorzystywane zasoby: e-booki, arty- kuły, filmiki, podcasty i słuchowiska, aplikacje i pro- gramy do tworzenia treści. Po drugie, nauczyciele we współpracy z rodzi- cami powinni czuwać nad tym, co dzieci robią w internecie: jakich influencerów obserwują, w jakie gry grają, jak zwracają się do siebie na grupie kla- sowej i w innych miejscach, czego szukają i jak to wykorzystują. Na progu adolescencji często dochodzi do rywalizacji, a nawet agresji słownej. Na pewno trzeba o tym rozmawiać i pokazywać prawidłowe wzorce zachowań. Bardzo ważny jest też sposób wykorzystywania komputera. Nie powinien on jedynie zastępować podręcznika jako źródło informacji, ale służyć do pracy twórczej oraz do porządkowania informacji. Przydadzą się np. aplikacje do tworzenia map myśli, prezentacji, komiksów czy e-booków. Warto też stosować narzędzia do współpracy, np. tworzyć dokumenty w chmurze lub wybierać programy, w których działać może jednocześnie kilkoro użyt- kowników. Wspólnie przygotowany materiał może zostać zaprezentowany reszcie klasy jako podsu- mowanie pracy projektowej.

PRAKTYCZNE RADY

Warto przemyśleć organizację pracy z kompute- rami – kiedy i jak często z nich korzystać. Pamię- tajmy chociażby o wadze sprzętu i konieczności przynoszenia go do szkoły w i tak już przepełnio- nym plecaku. Jednym z możliwych rozwiązań jest wyznaczanie 1-2 dni w tygodniu, kiedy uczniowie na wybranych lekcjach pracują z komputerami. Te dni mogą się zmieniać w przeciągu kilku tygodni tak, aby każdy nauczyciel pracujący z klasą czwartą miał dostęp do tego sprzętu. Inną propozycją

2 D. Bacelewska, Repetytorium z rozwoju człowieka , Jelenia Góra 2006, s. 181-182. 3 A.I. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia Rozwoju Człowieka , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015, s. 228. 4 Ibidem, s. 249. 5 D. Bacelewska, op. cit., s. 187. 6 Ibidem, s. 183.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker