MERITUM 4 (71) 202317

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

KOMPUTER W EDUKACJI – JAK DOBRZE ZAPLANOWAĆ PRACĘ

jest zadawanie prac domowych do wykonania na komputerze.

ustawienia powinny mieć laptopy, aby dzieci mogły z nich bezpiecznie korzystać.

BEZPIECZEŃSTWO

Docenione przez uczniów i ich rodziców będą także wspólne ustalenia między wszystkimi nauczy- cielami szkoły co do wykorzystywanego oprogra- mowania. Nie powinno go być zbyt wiele, gdyż dzieci pogubią się i będą traciły zbyt dużo czasu na naukę obsługi kolejnych programów czy aplikacji. Jeśli szkoła ma dostęp do pakietu Microsoft albo Google, ustalmy, w jaki sposób będziemy wyko- rzystywać te platformy, aby przekazywać uczniom linki i zadania, gdzie będą gromadzone zasoby i jak uczniowie mają oddawać nam wykonane prace. Ważne jest, aby wszyscy nauczyciele stosowali się do tych zaleceń. Wybierzmy także kilka wartościowych aplikacji, które będą wykorzystywane na wszystkich lekcjach. Możemy np. wybrać Canvę, która oferuje nauczy- cielom darmowe konto dla edukacji i zakładanie zespołów klasowych, a jednocześnie daje bardzo dużo możliwości tworzenia komiksów, prezentacji, filmików, map myśli, infografik i e-booków. Ponadto uczniowie mogą współpracować przy wykony- waniu określonych zadań. Do tworzenia quizów możemy wybrać Kahoot, a do zadań utrwalających wiedzę Wordwall (jest płatny, ale to szkoła może opłacać konto, z którego będą korzystać wszyscy nauczyciele). Myślę, że 3-4 aplikacje w zupełności wystarczą dla dzieci w tym wieku. Korzyścią stoso- wania ograniczonej liczby narzędzi jest też to, że ani uczniowie, ani nauczyciele nie muszą zakładać wielu kont, a także nie będziemy tracić na lekcjach czasu na tłumaczenie dzieciom, jak działa kolejna używana aplikacja. Ważna jest też współpraca z rodzicami. Dobrą praktyką jest najpierw ustalenie zasad korzysta- nia z laptopów w szkole, następnie uzyskanie opinii rady rodziców, a wreszcie zwołanie zebra- nia, na którym wychowawcy przekażą te ustalenia wszystkim rodzicom. To spotkanie może też zostać wykorzystane do przeszkolenia rodziców z obsługi wybranych aplikacji, a także zaprezentowania, jakie

Ustawienia komputera to kolejna bardzo istotna kwestia. Wielu rodziców nie zna się na tym, warto więc udostępnić im materiały na ten temat. Nauczy- ciele nie muszą ich tworzyć sami – wiele wartoś- ciowych zasobów można znaleźć w sieci7. Poza samymi ustawieniami zaleca się ustalenie jasnych zasad korzystania z komputera w domu: kiedy, jak długo, w jaki sposób8. Rodzice razem z dzieckiem powinni zdecydować, czy laptop będzie wykorzy- stywany jedynie w celach szkolnych (praca domowa, wyszukiwanie informacji, projekty), czy także do celów rozrywki oraz rozwijania umiejętności poza- szkolnych. Zwłaszcza ta ostatnia możliwość często umyka dorosłym – wiemy przecież, jaką wartością są pasje, a zapominamy, że internet także pomaga je rozwijać. Uczniowie mogą obserwować ludzi, którzy dzielą się wiedzą w danej dziedzinie, oglą- dać filmiki, czytać artykuły lub nawet samodzielnie coś tworzyć. Z drugiej strony pozwolenie dziesięciolatkom surfować po sieci powinno być poprzedzone odpo- wiednim przygotowaniem. Dzieci w tym wieku teoretycznie nie mogą jeszcze zakładać kont na portalach społecznościowych (czasami jednak podają nieprawidłową datę urodzenia), ale mogą swobodnie odwiedzać wybrane przez siebie strony, korzystać z poczty elektronicznej czy niektórych aplikacji, które są połączone z adresem email. W praktyce więc mogą udostępniać informacje o sobie oraz mieć dostęp do różnorodnych treści. Mają też styczność z różnymi ludźmi i komunikują się w sieci. Powinny wiedzieć, jak to robić, czego unikać, a także jak reagować, kiedy spotka je coś niepokojącego.

7 Bardzo dokładny przewodnik po Windows 10 można znaleźć np. na stronie https://tiny.pl/c181j 8 Do tego celu polecam Poradnik dla rodziny, przygotowany w ra- mach programu Asy Internetu, dostępny na stronie https://tiny.pl/c88z8

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker