MERITUM 4 (71) 2023

18

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

EWA PRZYBYSZ-GARDYZA

Zbudowanie od podstaw programu profilaktycz- nego na temat bezpieczeństwa w sieci w wymaga sporej wiedzy i czasu, dlatego polecam skorzystanie z programów już istniejących, stworzonych przez ekspertów. Wartościowy jest program Asy Inter- netu, który oferuje bezpłatne materiały zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli. Uczniowie zaś mogą utrwalać wiedz, grając w grę Interlandia, która nie wymaga założenia konta9.

że czasami ludzie reagują w emocjach i staramy się sami unikać tych błędów, traktując ludzi z empatią. Ostatnią ważną wartością jest odwaga. Wspiera nas ona w trudnych sytuacjach, abyśmy wiedzieli, do kogo zwrócić się po pomoc, kiedy spotka nas w sieci coś nieprzyjemnego. Dzieci wyposażone w te wartości będą lepiej radzić sobie w internecie, ale te umiejętności przy- dadzą się także poza nim. Coraz częściej zresztą dostrzegamy, że nie ma podziału na online i offline, ponieważ te przestrzenie przenikają się i oddziałują na siebie wzajemnie.

CYFROWE OBYWATELSTWO

Skoro czwartoklasiści mają korzystać z internetu, warto pomyśleć nie tylko o bezpieczeństwie, ale także o cyfrowym obywatelstwie. Każdy użytkow- nik sieci jest współtwórcą tej przestrzeni, nawet jeśli jest tylko odbiorcą treści. Obserwując wybranych twórców, przyczynia się do wzrostu ich popularno- ści, dlatego od początku trzeba kształtować w dzie- ciach umiejętność wybierania wartościowych treści. Przydaje się także zrozumienie tego, jak działają algorytmy mediów społecznościowych i dlaczego tak szybko uczą się tego, co lubimy oglądać i czytać. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że algorytmy łatwo jest „karmić” tym, co wartościowe, aby móc częściej otrzymywać podobne informacje. Niezastąpieni są tu nauczyciele, którzy będą wysyłać dzieciom linki do wysokiej jakości treści edukacyjnych, aby klikając w link, mogły serwować algorytmom zdrową dietę. Aby kształtowanie cyfrowego obywatelstwa stało się łatwiejsze, eksperci wyszczególnili 5 war- tości, które warto w dzieciach rozwijać, aby stały się świadomymi, bezpiecznymi i odpowiedzialnymi użytkownikami sieci. Pierwszą z nich jest rozsądek, który pomaga zdecydować, jakich twórców obser- wować oraz jakie treści o sobie publikować. Druga – uważność – każe zatrzymać się zanim zareagujemy, aby nie dać się nabrać na dezinformację i wyłudza- nie danych. Trzecia wartość to siła, która sprawia, że dobrze zabezpieczamy swoje dane, tworząc mocne hasła, ale też asertywnie odmawiając rea- gowania na nieodpowiednie komunikaty. Życzli- wość dotyczy komunikacji – dzięki niej rozumiemy,

LAPTOPY TO OKAZJA, ALE TRZEBA WIEDZIEĆ, JAK JĄ WYKORZYSTAĆ

Fakt, że od tego roku szkolnego niemal wszyscy uczniowie klas czwartych mają własne kompu- tery konkretnie w celach edukacyjnych, otwiera nowe możliwości. Aby dobrze tę szansę wykorzy- stać, trzeba jednak cały proces dobrze przemyśleć i zaplanować. Pamiętajmy, że to tylko jedno z wielu narzędzi, którymi dysponujemy w edukacji. Nie zapominajmy także o przygotowaniu dzieci do bez- piecznego i odpowiedzialnego używania internetu. Niech wykorzystanie komputera podczas lekcji nie będzie celem samym w sobie, ale posłuży osiąg- nięciu celów lekcji. ∞

9 Informacje o programie można znaleźć na stronie https://www.szkolazklasa.org.pl/obszary/asy-internetu

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker