MERITUM 4 (71) 2023

Drodzy Czytelnicy, oddajemy w Wasze ręce kolejny numer „Meritum” przy- gotowany przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zasto- sowań Komputerów w Warszawie. Tym razem tematem przewodnim jest wykorzystanie laptopów w edukacji, i nie jest to wybór przypadkowy. W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas czwartych otrzymali na własność bezpłat- ne laptopy w ramach rządowego programu „Laptop dla ucznia” 1 . Pamiętajmy jednak, że uczniowie innych klas też korzystają z takiego sprzętu, dlatego warto znać wartoś- ciowe strony czy aplikacje, które będą podnosiły umie- jętności cyfrowe, wzbogacały wiedzę, rozwijały talenty i pasje nie tylko czwartoklasistów. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstami tego numeru „Meritum”. Zawierają wiele praktycznych po- rad, jak mądrze i efektywnie wykorzystać laptopy podczas prowadzenia zajęć w szkole, a także wskazówki, co warto polecić uczniom, aby czas spędzony przy laptopach słu- żył ich wszechstronnemu rozwojowi. W dziale „Teorie i badania” uwadze Państwa polecamy artykuł Grażyny Gregorczyk Kilka refleksji na temat pro- gramistów, nauki programowania w szkole i kreatywnego, twórczego rozwiązywania problemów . Podkreśla w nim rolę i zasługi polskich programistów w realizacji wielu projektów edukacyjnych, mających na celu podniesienie poziomu nauczania programowania w szkołach. Autorka prowadzi rozważania na temat efektów powszechnego nauczania programowania w polskich szkołach po wpro- wadzeniu nowej podstawy programowej informatyki, w której nacisk położono na naukę programowania, my- ślenia komputacyjnego i algorytmiki. Wskazuje też kon- kursy, mogą być świetnym sposobem na dobre, rozsądne wykorzystanie otrzymanych przez uczniów laptopów. Warto zwrócić uwagę na artykuł Ewy Kowalskiej Odro- bina magii, czyli jak współczesne technologie i laptopy dla czwartoklasistów mogą pomóc w zrozumieniu fizyki , zamieszczony w dziale „Dobra praktyka”. Zdaniem autorki czwarta klasa jest świetnym momentem, aby odczarować „trudną fizykę” i pokazać ją dzieciom z tej fascynującej strony, dlatego wskazuje wartościowe aplikacje i zasoby internetowe, które pomogą wprowadzić dzieci w świat pomiarów, doświadczeń, eksperymentów i obserwacji. W dziale „Nauczanie i uczenie się” polecamy artykuł Anny Grzybowskiej i Małgorzaty Witeckiej Laptop na lek- cjach przyrody . Autorki są zdania, że program „Laptop dla ucznia” może być szansą na zmianę podejścia do proce- su nauczania-uczenia się w polskich szkołach i przedsta- wiają własne pomysły na kreatywne wykorzystanie otrzy- manego przez uczniów sprzętu w poznawaniu tajników przyrody. W ostatnim dziale „Samokształcenie” Bartosz Krowiak prezentuje przykładowe strony internetowe i znajdujące się na nich narzędzia, które mogą usprawnić pracę na- uczyciela i wspomóc uczniów w osiąganiu sukcesów w nauce, zaś Elżbieta Pryłowska-Nowak w artykule Graj – baw się kulturą i sztuką pisze o edukacyjnym wykorzysta- niu gier online, tworzonych przez instytucje kultury, które mogą być wsparciem pracy nauczycieli w kształceniu kompetencji uczniów. Zastosowanie sprzętu komputerowego nie eliminuje tradycyjnego nauczania, lecz je uzupełnia i uatrakcyjnia. Mamy nadzieję, że lektura wszystkich tekstów zachęci Państwa do szukania ciekawych, innowacyjnych metod prowadzenia zajęć, sięgania po wartościowe zasoby oraz narzędzia i polecania ich uczniom . ∞ Zapraszamy do lektury!

TEORIE I BADANIA

GRAŻYNA GREGORCZYK Kilka refleksji na temat programistów, nauki programowania w szkole i kreatywnego, twórczego rozwiązywania problemów ................................. .0000 2 EWA PRZYBYSZ-GARDYZA Komputer w edukacji – jak dobrze zaplanować pracę ................................................... .000 15

DOBRA PRAKTYKA

EWA KOWALSKA Odrobina magii, czyli jak współczesne technologie i laptopy dla czwartoklasistów mogą pomóc w zrozumieniu fizyki ..................................................................... .000 19

KATARZYNA WŁODKOWSKA Nowe technologie w teorii i praktyce .................................... .000 31

DARIUSZ BRZUSKA Cyfrowe i analogowe sposoby na wiedzę o zjawiskach pogodowych ........................................................ .000 36 AGNIESZKA HALICKA Kiedy technologia wchodzi między regały: opowieść o Chromebookach w bibliotece szkolnej ........ .000 41

NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ

ANNA GRZYBOWSKA • MAŁGORZATA WITECKA Laptop na lekcjach przyrody ...................................................... .000 50

RENATA SIDORUK-SOŁODUCHA Edukacja medialna i myślenie krytyczne wyzwaniem współczesnego nauczania z TIK . ............................................ .000 56 RENATA RUDNICKA Początki z komputerem już w najmłodszych klasach ........................................................... .000 61

SAMOKSZTAŁCENIE

DARIUSZ BRZUSKA Prawo autorskie – dozwolony użytek edukacyjny. Mity i fakty . ....................................................................................... .000 70

BARTŁOMIEJ KROWIAK Przydatne strony internetowe dla nauczyciela i ucznia .....000 74

ELŻBIETA PRYŁOWSKA-NOWAK Graj – baw się kulturą i sztuką ................................................... .000 83

1

https://laptopdlaucznia.gov.pl

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker