MERITUM 4 (71) 2023

32

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

KATARZYNA WŁODKOWSKA

niezbędne, natomiast obszary, które obejmują, są dość ogólne i niedoprecyzowane (krytyczne korzy- stanie z mediów czy prawo autorskie). Wspólnotowe Centrum Badawcze ( Joint Rese- arch Centre – JRC)3 wydało w 2017 roku raport zatytułowany Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu)4, będący zapisem euro- pejskich standardów kompetencji cyfrowych dla nauczycieli. Podstawą powstania raportu były pro- wadzone na szeroką skalę konsultacje z udziałem ekspertów, a jego celem ujęcie w spójną i rygory- styczną strukturę kompetencji cyfrowych nauczy- cieli i stworzenie wspólnego modelu. Kompetencje cyfrowe nauczycieli są postrze- gane jako podstawowe w ramach kwalifikacji zawo- dowych. Raport wskazuje, że w obrębie kompe- tencji cyfrowych szczególnie istotna jest wiedza dotyczącą implementowania technologii cyfrowej do procesu dydaktycznego i procesu uczenia się. Od nauczycieli wymaga się również, aby potrafili funkcjonalnie, ze świadomością celu wykorzystać nowe technologie w nauczaniu podczas np. pro- jektowania i planowania. Kompetencje cyfrowe mają wspierać monitorowanie postępów ucznia, angażować go w proces, pomagać w budowaniu informacji zwrotnej oraz indywidualizować naucza- nie. Nacisk został również położony na wspieranie rozwoju osobistego i wzmacnianie uczniowskich talentów przy wykorzystaniu potencjału cyfrowego. Niezwykle istotną funkcję w rozwijaniu kom- petencji cyfrowych wśród kadry dydaktycznej oraz uczniów w Polsce pełni Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog5 oraz Centrum Mistrzostwa Informatycz- nego6. Te organizacje nie tylko wyposażyły w naj- wyższej jakości sprzęt szkoły objęte wsparciem, ale podniosły kompetencje uczestników z algorytmiki, 3 JRC jest zapleczem badawczym i analitycznym Komisji Europej- skiej, które powstało w 1957 r. Jego misją jest wspieranie polityk euro- pejskich poprzez prowadzenie badań naukowych w kluczowych dla Unii Europejskiej obszarach. 4 C. Redecker, European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu , Publications Office 2017, https://tiny.pl/c883c 5 https://cyfrowydialog.pl 6 https://cmi.edu.pl

programowania. Objęły opieką mentorską nauczy- cieli oraz uczniów.

Ten innowacyjny program rozpoczął się już w 2013 roku. Miał na celu upowszechnienie nauki programowania na wszystkich etapach eduka- cyjnych. Dzięki tej niezwykłej inicjatywie tysiące nauczycieli oraz uczniów miało możliwość nie tylko poznać języki programowania, ale również zrozumieć sposób funkcjonowania nowych tech- nologii. Uczestnicy projektów zostali wyposażeni nie tylko w wiedzę, ale także w niezwykle wartoś- ciowy sprzęt: roboty, maty do kodowania, tablety czy makey makey. Jak słusznie zauważa Digital University: W 2013 roku Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził w Polsce badanie dotyczące gotowości uczniów do życia w „cyfrowej rzeczywistości” i sprawdza- jące ich kompetencje komputerowe i informacyjne. Rezultaty badania pokazały bardzo dobry wynik polskich gimnazjalistów na tle innych zbadanych krajów – średni wynik polskich uczniów nie różnił się od wyniku uczniów z Korei Południowej, Austra- lii i Norwegii. Badanie to potwierdziło jednocześ- nie, że polskie szkoły ciągle jeszcze mają skromną infrastrukturę cyfrową, nawet tak podstawową jak komputery. Co więcej, jak wynika z badań stowarzy- szenia Miasta w Internecie, 60% szkół ma w swoich statutach zakaz korzystania z telefonów komórko- wych na lekcjach. W teorii ma to pomóc uczniom w skupieniu się na nauce. Szkoły te nie dostrzegają jednak edukacyjnego potencjału tych urządzeń 7. Jest w tych refleksjach zastanawiający roz- dźwięk. Istnieje pełna zgoda na kształcenie kom- petencji cyfrowych uczniów przy jednoczesnej niechęci do wykorzystywania w procesie eduka- cyjnym telefonów komórkowych. Co z laptopami? Jak można wykorzystać je podczas lekcji innych niż informatyka (tu podstawa programowa8 bardzo op- tymistycznie zakłada wielopoziomowe kształcenie

7 Nowoczesna szkoła, czyli korzyści z wykorzystania nowych tech- nologii w edukacji , Digital University, 1.09.2020, https://tiny.pl/wnlt1 8 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podsta- wowej.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker