MERITUM 4 (71) 202331

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

Nowe technologie w teorii i praktyce KATARZYNA WŁODKOWSKA Egzaminatorka maturalna, doradczyni metodyczna języka polskiego, członkini grupy Superbelfrzy RP, certyfikowana trenerka oświaty

Współcześnie technologia jest integralnym elemen- tem naszego życia. Jej rozwój ma swoje odzwier- ciedlenie w świecie edukacji. Po doświadczeniach zdalnej edukacji laptopy stały się stałym elementem procesu uczenia. Jednak nie same komputery są tu najbardziej istotne, ale metodyka, narzędzia, opro- gramowanie, możliwości psychofizyczne uczniów oraz wiedza i doświadczenie nauczycieli. W niniej- szym artykule nie będzie miejsca na eksponowa- nie decyzji o wyposażeniu uczniów w laptopy bez oprogramowania czy komentowanie niemożności ich podłączania w szkolnych klasach z powodu niewystarczającej liczby gniazdek. Refleksji zostaną poddane możliwości wykorzystania sprzętu, głów- nie w aspekcie metodycznym. Jaką funkcję pełni technologia w szkolnej rzeczywistości? Jakie kompetencje są pożądane na rynku pracy? Jak sensownie wykorzystać komputery w procesie edukacyjnym? Technologia daje uczniom nieograniczone moż- liwości dostępu do informacji (niezweryfikowanych), ułatwia im zdobywanie danych. Z pewnością też, w pewnych aspektach, ułatwia komunikowanie się między uczniami. Nowe technologie sprawiają, że nauka nie jest jedynie żmudnym procesem kojarzo- nym z mało atrakcyjnymi ćwiczeniami, ale umoż- liwia zmianę perspektywy w dążeniu do rozwoju.

Nowoczesne technologie wpływają na rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. Rozwijanie kom- petencji kluczowych jest jednym z celów strategicz- nych przedstawionym w Planie działania w obsza- rze edukacji cyfrowej na lata 2021-2027 ( Digital Education Action Plan )1. Co ciekawe, kluczową rolę w procesie cyfryzacji przypisuje się nie komputerom i nowoczesnemu oprogramowaniu, ale kompe- tencjom nauczycieli, od których zależy implemen- towanie treści związanych z nowymi technolo- giami i bezpieczeństwem cyfrowym w szkolnej rzeczywistości. W Standardach przygotowania do zawodu nauczyciela (MNiSW, 2019) zostały wska- zane obszary dotyczące umiejętności nauczycieli. Dotyczą przede wszystkim promowania odpowie- dzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności inte- lektualnej w trakcie studiów, a następnie do działań na rzecz własnego rozwoju zawodowego. Wska- zują także na potrzebę stosowania nowoczesnych technologii w pracy dydaktycznej. W dokumencie nie zostały wskazane ramy czasowe przeznaczone na kształcenie w tym obszarze, co powoduje dość dowolne planowanie adekwatnych zajęć2. Doku- ment wskazuje, że kompetencje cyfrowe są istotne, 1 European Commission, Digital Education action Plan 2021-2027. Resetting education and training for the digital age , Brussels 2020, https://tiny.pl/c5vk4 2 D. Morańska, Kształtowanie kompetencji cyfrowych nauczycieli – nowe (stare) wyzwania społeczeństwa informacyjnego w Polsce, https://tiny.pl/c5v8d

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker