MERITUM 4 (71) 2023

30

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

EWA KOWALSKA

Przedstawione przykłady to bardzo proste doświad- czenia. Dadzą jednak uczniom – może po raz pierwszy w życiu – możliwość użycia czujników, obserwowania zmian temperatury, ciśnienia, pręd- kości powietrza zarówno podczas śledzenia war- tości liczbowych kolejnych wskazań, jak również podczas odczytu tych zmian z wykresu. Korzystanie z czujników sprawia, że lekcja jest ciekawsza, a uczniowie zyskują także wiedzę prak- tyczną. Dużą wartością dodaną jest to, że dzięki bezpiecznym i prostym w obsłudze narzędziom uczniowie mają możliwość przeprowadzenia samo- dzielnie doświadczenia i sprawdzenia, co i w jaki sposób wpływa na zmianę poszczególnych para- metrów. Zaletą jest również to, że uczniowie mogą zaobserwować wszystko na konkretnych wartoś- ciach i na wykresach. Uczą się eksperymentowania i obsługi urządzeń wtedy, kiedy się tego nie boją, gdy mają jeszcze tę naturalną ciekawość i chęć sprawdzenia wszystkiego.

Na koniec coś bardzo popularnego w ostatnim czasie, czyli sztuczna inteligencja. W jaki sposób możemy wykorzystać AI do jeszcze lepszego zro- zumienia praw fizyki? Uczeń może na przykład poprosić o wyjaśnienie różnych zagadnień, nary- sowanie rysunku czy też pomoc w powtórzeniu do sprawdzianu. Zmiana sposobu uczenia się może przynieść uczniom wiele korzyści (rys. 25). To tylko kilka z bardzo wielu przykładów możli- wości wykorzystania laptopa w nauczaniu fizyki. Im bardziej zaawansowana jest wiedza, tym więcej jest możliwości jej zwizualizowania. Laptop w IV klasie to dopiero początek. Najważniejsza jest chęć wyko- rzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu, gdyż to oparte na eksperymencie przynosi najlep- sze efekty. Nie należy się zatem bać, że jeśli uczeń nie zapisze notatki, to nie będzie pamiętał. Niech ten czas zostanie wykorzystany na praktyczne zastosowanie wiedzy. Dzięki temu uczeń będzie dostrzegał sens nauki oraz chętniej i łatwiej będzie ją przyswajał. Warto postawić na kreatywność dzieci od najmłodszych lat i wykorzystywać ją, gdyż jak powiedział Albert Einstein: Dar fantazji znaczy więcej niż gromadzenie wiedzy. ∞

Rysunek 25. Wykorzystanie AI do wygenerowania zagadnień powtórkowych do testu z przyrody

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker