MERITUM 4 (71) 2023

34

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

KATARZYNA WŁODKOWSKA

Rysunek 2. Przykładowa karta wykonana za pomocą generatora kart

Podobną funkcję mogą pełnić na lekcjach wycho- wawczych generatory kart, np. https://tiny.pl/c87nv. Uczniowie mają za zadanie wygenerować kartę ze swoim zdjęciem lub awatarem oraz opisać specjalne zdolności, które posiadają. Tu pojawia się ciekawy obszar do refleksji. Uczniowie często komunikują, że nie posiadają specjalnych zdolności, nie mają talentów, nie wiedzą, co wpisać w puste pola. Jest to dowód na to, że potrzebują wzmocnienia i pomocy w zwerbalizowaniu swoich „supermocy”. W takim przypadku warto wykorzystać potencjał całego zespołu i poprosić o rotację przy stanowiskach komputerowych. Uczniowie siadają na chwilę przy każdym komputerze i wpisują cechę, talent, zaletę, „supermoc” kolegi (np. dzieli się kanapkami, ma dla mnie czas). Nauczyciel monitoruje pracę uczniów i udziela wsparcia. Po zakończonej prac uczniowie pobierają karty, drukują i w ten sposób tworzą galerię „supermocy”, którą można wyeksponować na kla- sowej tablicy (jeśli uczniowie wyrażą na to zgodę).

Laptopy z dostępem do internetu można wyko- rzystać do wprowadzania metody peer to peer, kiedy to uczniowie uczą się od siebie nawzajem, wymieniają wiedzą, formułują informacje zwrotne dla kolegów i koleżanek, monitorują własne postępy i współtworzą np. działania projektowe. Równy dostęp do komputerów umożliwia rów- nież nauczycielom indywidualizację materiałów edukacyjnych oraz tworzenie spersonalizowa- nych planów edukacyjnych, które wspierają proces nauczania. Są pomocne dla dzieci niedosłyszą- cych, niedowidzących, ze stwierdzoną dysgrafią. Pomocne okażą się specjalne oprogramowania do komputerów, np. dla osób słabowidzących i nie- widomych, które „mówią”, co dzieje się na ekranie. Można wykorzystywać również narzędzia dla osób z wadą słuchu, w tym specjalne słuchawki, które eli- minują rozpraszające bodźce z otoczenia i wzmac- niają słuch dziecka. Dzieci z trudnościami w poru- szaniu się mogą korzystać ze specjalnych tablic, na których pisze się o wiele łatwiej niż w zeszycie10.

10 Nowe technologie w szkole, https://tiny.pl/c8831

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker