MERITUM 4 (71) 202335

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

NOWE TECHNOLOGIE W TEORII I PRAKTYCE

Rysunek 3. Efekt działań projektowych – przemyślenia uczniów na temat trudności w komunikacji, zamieszczone na interaktywnej tablicy Jamboard

Rysunek 4. Zdjęcia z projektu realizowanego podczas zdalnego nauczania (Moja przestrzeń, moja rzeczywistość)

Komputery oraz oprogramowanie to jedynie narzędzia, które mądrze wykorzystane mogą rozwijać ucz- niowską kreatywność, umiejętność programowania, rozwiązywania złożonych symulacji problemowych, współpracy, krytycznego i innowacyjnego myślenia.

I oby w sali komputerowej znajdowało się wiele gniazdek… ∞

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker