MERITUM 4 (71) 2023

38

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

DARIUSZ BRZUSKA

Popatrzmy na barometr. Trudno dziś spotkać baro- metr rtęciowy, trochę także ze względów bezpie- czeństwa, bo rtęć jest toksyczna, więc gdyby to się stłukło… Jeżeli jednak w jakiejś pracowni będzie taki barometr, warto pokazywać go jak najczęściej. Tam po prostu widać ciśnienie atmosferyczne. Ale ciś- nieniomierz (barometr, manometr) wskazówkowy, gdzie tak naprawdę wskazówka pokazuje zależny od ciśnienia stopień odkształcenia rurki barome- trycznej, też jest lepszym sposobem na pokazanie zjawisk przyrodniczych niż prosty odczyt z ekranu. Na końcu, ale nie najmniej ważny, odczyt czasu. Ponoć w którymś z państw zachodnich zrezyg- nowano w szkołach ze ściennych zegarów ana- logowych (takich z tarczą i wskazówkami), bo uczniowie nie potrafili się nimi posługiwać. Rze- czywiście, umiejętność dostrzeżenia zależności pomiędzy położeniem dwóch wskazówek na tarczy

a konkretną godziną i minutą nie jest prosta, ale czy to jest powód do rezygnacji z ćwiczenia umysłu? Namawiam do kupowania dzieciom zegarków ana- logowych i sam używam takiego zegarka. Przyda się, może dopiero na starość, gdy skłanianie mózgu do większego wysiłku będzie opóźniać wystąpienie chorób otępiennych, a może już znacznie wcześ- niej, kiedy umysł ucznia zacznie sam spostrzegać pewne zależności pomiędzy jednym a drugim zjawiskiem. A przecież umiejętność dostrzegania zależności jest bardzo ważna. Ale od komputeryzacji nie uciekniemy. Ucz- niowie klas czwartych dostali laptopy, mają im się przydać w nauce – także w nauce przyrody, w tym w obszarze zjawisk pogodowych. Jakie serwisy i aplikacje można uczniom polecić, aby zapozna- wali się z pogodą?

Rysunek 1. Prognoza pogody z meteo.pl

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker