MERITUM 4 (71) 20237

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

KILKA REFLEKSJI NA TEMAT PROGRAMISTÓW, NAUKI PROGRAMOWANIA W SZKOLE I KREATYWNEGO, TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ogromne nadzieje. W wielu opracowaniach moż- na było znaleźć opis korzyści wynikających z na- uki programowania, które ma ogromny wpływ na kompetencje poznawcze i społeczne uczniów, podnosi umiejętności logicznego myślenia na wyższy poziom, rozwija wyobraźnię i kreatywność, trenuje różne sposoby rozwiązywania problemów, a to przekłada się również na inne dziedziny życia. Kompetencje rozwiązywania problemów z pomocą komputera = kompetencje rozwiązywania jakichkolwiek problemów niemal w każdej dziedzinie. Prof. Maciej M. Sysło

je z nowymi pojęciami. Na tym etapie programowa- nie może być jeszcze świetną zabawą i jest atrak- cyjne dla dzieci. Natomiast widzę sporo trudności w starszych klasach VII i VIII, kiedy należy przejść do poważniejszych problemów, do programowania w trybie tekstowym i wielu innych, bardziej zaawan- sowanych zagadnień. Mogę tu przywołać przykład mojego wnuka, dla którego lekcje z programowania w Pythonie pole- gały na przepisywaniu listy poleceń, które nauczy- ciel dostarczał na kartce albo udostępniał online. Skupiały się głównie na nauce składni zamiast na nauce rozwiązywania problemów, jak pisał wspo- mniany już Anton Spraul. Z rozmowy z Anną Beatą Kwiatkowską, współau- torką nowej podstawy programowej z informatyki, uzyskałam informacje, że po zakończeniu pierwsze- go cyklu kształcenia planowana jest ewaluacja efek- tów nauczania informatyki według nowej podstawy i jej współautorzy bardzo namawiają Ministerstwo Edukacji i Nauki do jej przeprowadzenia.

CZY NAUKA PROGRAMOWANIA COŚ ZMIENIŁA W TYM ZAKRESIE?

Od 1 września 2017 roku obowiązuje nowy pro- gram nauczania informatyki, a zatem w obecnym roku szkolnym rozpoczęliśmy już siódmy rok jego realizacji. Szczególny nacisk położono w nim na naukę elementów programowania, myślenia kom- putacyjnego i algorytmiki. Najważniejszym celem kształcenia informatycz- nego uczniów jest rozwój umiejętności myślenia komputacyjnego, skupionego na kreatywnym rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin ze świadomym i bezpiecznym wykorzystaniem przy tym metod i narzędzi wywodzących się z in- formatyki. Takie podejście, rozpoczęte w szkole podstawowej, jest kontynuowane w liceum ogól- nokształcącym i technikum zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym. Nie są mi znane jakieś oficjalne, ogólnie dostęp- ne badania na temat efektów powszechnego na- uczania programowania w polskich szkołach. Jed- nak z różnych artykułów, wypowiedzi nauczycieli, obserwacji, które prowadzę we własnym zakresie, wynika, że nie wszędzie wygląda to zadowalająco. Jeszcze dosyć dobrze przebiega to w klasach edu- kacji wczesnoszkolnej, gdzie zabawy w kodowanie w łagodny i przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat logicznego myślenia i stopniowo oswajają

Ciekawe, jak w tym badaniu wypadną zagadnie- nia dotyczące rozwiązywania problemów?

Tymczasem w 2022 roku, jednocześnie na tere- nie czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier, został po raz pierwszy przeprowadzony największy i najbardziej komplek- sowy test kompetencji cyfrowych – IT Fitness Test. Pierwszą jego edycję w Polsce wsparli w realiza- cji Ministerstwo Edukacji i Nauki, Centrum GovTech, a także Janusz Cieszyński, wówczas Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM. Cyfrowy sprawdzian trwał aż siedem miesięcy, od początku kwietnia do końca października. Po- deszło do niego niemal 30 tys. uczniów szkół pod- stawowych i ponadpodstawowych oraz ich nauczy- ciele. Sprawdzono umiejętności cyfrowe w pięciu głównych kategoriach: internet, bezpieczeństwo i systemy komputerowe, rozwiązywanie złożo- nych problemów, cyfrowe narzędzia współpracy

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker