MERITUM 4 (71) 2023

6

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

GRAŻYNA GREGORCZYK

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW – KLUCZOWA UMIEJĘTNOŚĆ OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROGRAMOWANIEM Praca programisty polega przede wszystkim na sprawnym rozwiązywaniu problemów, uczeniu się na własnych błędach i szukaniu poprawnych rozwiązań.

naszych uczniów z umiejętnością rozwiązywania problemów?

Wrócę na chwilę do badania PISA z 2012 roku. Dodatkowym, opcjonalnym pomiarem przeprowa- dzonym wtedy w formie badania komputerowego było rozwiązywanie problemów. W tej części bada- nia uczestniczyły 44 kraje i regiony, w tym 28 krajów OECD. Zadania osadzono w sytuacjach, z którymi uczniowie spotykają lub mogą spotkać się w co- dziennym życiu. Polscy uczniowie słabo poradzili sobie z roz- wiązywaniem problemów za pomocą kompute- ra i uzyskali wynik niższy od średniej OECD. Doty- czyło to zarówno dobrych, jak i słabych uczniów. W zadaniu na „zaprogramowanie” biletomatu czy klimatyzatora Polacy zajęli 29 miejsce na 32 kraje uczestniczące w teście. W podsumowaniu badań można było przeczy- tać: Przeszkodą rozwijania umiejętności rozwiązy- wania problemów jest schematyczność nauczania . Zadania rozwiązywane w szkole często są nie tylko osadzone w konkretnym przedmiocie szkolnym, ale też służą zazwyczaj weryfikowaniu znajomości konkretnych zasad i sposobów rozwiązania zadania. Rozwiązywanie tego typu zadań często wymaga tylko skojarzenia podobnego problemu lub wyćwi- czonego sposobu rozwiązania. Drogą do poprawy umiejętności rozwiązywa- nia problemów jest położenie większego nacisku w szkolnym nauczaniu na umiejętność krytyczne- go myślenia, wzmacnianie otwartości uczniów na eksperymentowanie i uczenie się nowych rzeczy, wykraczających poza tradycyjne podziały na przedmioty szkolne, oraz częstsze wykorzysty- wanie projektów i złożonych zadań.

Umiejętność rozwiązywania problemów ma tak- że duże znaczenie w nauce programowania.

Nieprzypadkowo zdolność rozwiązywania prob- lemów znalazła się w raportach „Developer Skills Report”, przygotowywanych co roku przez serwis HackerRank, na szczycie listy kompetencji najbar- dziej pożądanych przez pracodawców zatrudnia- jących programistów. Rozwiązywanie problemów widnieje również na przedstawionej przez HackerNoon.com4 liście 10 najważniejszych umiejętności miękkich, które powinien opanować każdy programista. Dla jasnoś- ci: kompetencje miękkie to te, które ułatwiają poro- zumiewanie i współpracę z innymi pracownikami. Największym błędem, popełnianym zwłasz- cza przez młodych adeptów programowania, jest nadmierne koncentrowanie się na nauce składni zamiast na nauce rozwiązywania problemów – pisze V. Anton Spraul, autor książki „Think Like a Programmer: An Introduction to Creative Prob- lem Solving”. Nie każdy uczeń będzie w dorosłym życiu pro- gramistą. Jednak postępująca cyfryzacja i zapo- trzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę sprawiają, że w niedalekiej przyszłości, nawet w zawodach niezwiązanych bezpośrednio z nowymi technolo- giami, będą wymagane przynajmniej podstawowe umiejętności programistyczne. A jak to jest wśród

NAUKA PROGRAMOWANIA NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACJI

Kilka lat później taką szansę zmiany dawała idea wprowadzenia nauki programowania na wszyst- kich etapach edukacji. Potencjalne efekty rodziły

4 HackerNoon to rozproszony zespół entuzjastów nowych tech- nologii, których pasją jest ulepszanie internetu poprzez publikowanie bezpłatnych, wysokiej jakości artykułów technicznych – bez opłat, wy- skakujących reklam i wymaganych uprawnień.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker