MERITUM 4 (71) 20235

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

KILKA REFLEKSJI NA TEMAT PROGRAMISTÓW, NAUKI PROGRAMOWANIA W SZKOLE I KREATYWNEGO, TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Miron Mironiuk jest inicjatorem projektu Progra- mowanie = Nasz Drugi Język, którego pilotaż ru- szył we wrześniu 2023 roku. Projekt jest wynikiem unikatowej współpracy kilku sektorów – biznesu, administracji rządowej, samorządów, uczelni i in- stytutu badawczego oraz szkół. Jego celem jest podniesienie poziomu nauczania programowania w szkołach podstawowych tak, by wykorzystać ten olbrzymi potencjał Polaków i uczynić programowa- nie umiejętnością równie powszechną, jak czytanie i pisanie. Stąd też nazwa: Programowanie = Nasz Drugi Język, przy czym należy myśleć o programo- waniu nie jako o zawodzie, ale jako o fundamental- nej umiejętności XXI wieku. Zdaniem organizato- rów projekt daje szansę, by w ciągu najbliższych lat wszyscy absolwenci polskich szkół podstawowych znali podstawy programowania na odpowiednim, satysfakcjonującym poziomie. Wśród merytorycznych konsultantów projektu znajdują się Andrzej Gąsienica-Samek, pierwszy Polak, który zdobył 1. miejsce na Międzynarodo- wej Olimpiadzie Informatycznej, a także Szymon Acedański, dyrektor ds. technologii Cosmose AI, również medalista tej olimpiady. Pilotaż projektu Programowanie = Nasz Drugi Język jest realizowany w trzech gminach: Zduńska Wola, Syców i Chełm, które według organizatorów są reprezentatywne dla Polski. W Warszawie do projektu przystąpiło blisko 30 szkół podstawowych z różnych dzielnic miasta. W ramach pilotażu nauczanie programowania prowadzą podczas regularnych lekcji informatyki w klasach IV-VI nauczyciele wybranych do pilotażu szkół. Autorski program został przygotowany przez dydaktyków pod kierunkiem Ewy Gąsienicy-Samek z Placówki Edukacji Informatyczno-Matema- tycznej InstaKod i jest w pełni zgodny z podstawą programową informatyki.

Wcześniej przeszkoleni nauczyciele są objęci opieką merytoryczną, metodyczną, organizacyjną i tech- niczną przez cały okres trwania projektu. Otrzymu- ją także bezpłatne materiały dydaktyczne wsparte nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, które umożliwiają uczestnikom pracę „w chmurze”. Program kursów dla nauczycieli jest współfi- nansowany przez gminy, InstaKod oraz Cosmose AI, a patronat nad programem objęło Ministerstwo Cyfryzacji. Państwowy Instytut Badawczy NASK jest fundatorem stypendiów dla nauczycieli informa- tyki w trzech gminach, w których jest prowadzony pilotaż.

Planuje się, że po pierwszym roku program obej- mie 100 gmin, a w ciągu czterech lat wszystkie 2477.

W radzie merytorycznej programu zasiada m.in. prof. Krzysztof Diks z Uniwersytetu Warszawskiego, propagator nowej podstawy programowej z infor- matyki, od lat związany z Olimpiadą Informatyczną i wychowawca mistrzów świata w programowaniu. Jego zdaniem: Najważniejszy w nauczaniu jest nauczyciel. Dlatego podstawą programu pilotażo- wego jest takie przygotowanie nauczycieli, żeby z pewną pomocą merytoryczną i techniczną byli w stanie samodzielnie prowadzić lekcję. Programo- wanie jest trudną sztuką. Polega ono na zrozumie- niu rozwiązywanego problemu, zaproponowaniu rozwiązania na maszynę liczącą, precyzyjnym zako- dowaniu rozwiązania w języku zrozumiałym dla ma- szyny, uruchomieniu kodu (programu na maszynie), sprawdzeniu, czy otrzymane wyniki są poprawne i ewentualnym dokonaniu poprawek w rozwiązaniu w przypadku błędnych wyników. Tylko odpowied- nio dobrane zadania oraz środowisko programi- styczne, przystępne i łatwe do opanowania przez ucznia, nauczyciela i rodzica gwarantują postęp w nauce trudnej sztuki programowania dla każde- go. Te cechy ma program realizowany w pilotażu.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker