MERITUM 4 (71) 2023

4

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

GRAŻYNA GREGORCZYK

W świetle rankingów firmy HackerRank 1 pol- scy programiści plasują się w kolejnych latach w czołówce najlepszych na świecie. Ale Polacy zabłysnęli w dziedzinie programo- wania już dużo, dużo wcześniej. Oto trzy przykła- dy programistycznych projektów z Polski, szerzej nieznanych i niestety zapomnianych, które na sta- łe wpisały się w światowe dzieje programowania.

w pełni oryginalny i obiektowy protokół komunikacji pomiędzy obiektami wątków, który został nazwany „obcym wołaniem metod” (ang. alien call ).

Hybrydowy język programowania NEMERLE

Hybrydowy język programowania NEMERLE, wy- korzystujący elementy programowania funkcyjnego i obiektowego, został stworzony w pierwszej de- kadzie XXI wieku przez grupę programistów z In- stytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Opiekunem i ogólnym pomysłodawcą projektu był Michał Moskal. Nazwa tego języka to ukłon w stro- nę Ursuli K. Le Guin – amerykańskiej pisarki fanta- sy i science fiction, której zawdzięczamy m.in. cykl „Ziemiomorze”. W skład tego cyklu wchodzi powieść „Czarnoksiężnik z Archipelagu”, której jednym z bo- haterów jest czarnoksiężnik Nemmerle, i to od nie- go właśnie pochodzi nazwa języka programowania. W nazwie celowo pominięto jedną literę m.

Pierwszy polski kompilator – System Automatycznego Kodowania – SAKO 2

W pierwszej połowie XX wieku za sprawą Anto- niego Mazurkiewicza i Jana Borowca z Zakładu Aparatów Matematycznych PAN powstał pierwszy polski kompilator: System Automatycznego Ko- dowania – szerzej znany jako SAKO. Zawierał on wiele nowatorskich elementów, jak choćby ob- sługę wyrażeń boole’owskich, czego nie potrafił ówczesny Fortran, czyli pierwszy język programo- wania wysokiego poziomu. W proces tworzenia kompilatora były też zaangażowane uznawane za pionierki polskiej informatyki Jowita Koncewicz i Maria Łęcka – pierwsze polskie Girls Gone Tech 3. To one w latach późniejszych opracowały pierwsze podręczniki języka C w Polsce.

PROGRAMOWANIE = NASZ DRUGI JĘZYK

Polscy programiści to bogactwo naturalne, któ- re – mądrze wspierane – może pozwolić Polsce wyprzedzić inne kraje w dobie rewolucji sztucznej inteligencji i awansować nawet do 10 najbogatszych krajów na świecie. Słowa te wypowiedział Miron Mironiuk, zało- życiel i dyrektor generalny firmy technologicz- nej Cosmose AI, działającej na rynkach azjatyckich, która wykorzystuje dane lokalizacyjne i sztuczną inteligencję, aby wspierać sprzedawców detalicz- nych i ich klientów. Cosmose AI zatrudnia światowej klasy specjalistów, w tym zwycięzców międzyna- rodowych konkursów programistycznych, takich jak Akademickie Mistrzostwa Świata w Programo- waniu Zespołowym i Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna.

LOGLAN 82 – uniwersalny obiektowy język programowania

Nieco później, bo w latach 70. i 80. XX wieku, po- wstał LOGLAN 82, czyli uniwersalny obiektowy ję- zyk programowania. Był on efektem pracy zespołu programistów z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, w którym znalazły się m.in. Hanna Oktaba, Wiesława Bartol, Danuta Szczepańska- -Wasersztrum oraz kierujący zespołem profesor Andrzej Salwicki. Składnia języka wzoruje się na Pascalu. Tym, co wyróżnia LOGLAN 82, jest własny, 1 HackerRank to firma technologiczna, która koncentruje się na konkurencyjnych wyzwaniach programistycznych zarówno dla konsu- mentów, jak i dla firm. 2 Na podstawie postu Światowy Dzień Programisty, Ciekawostki i fak- ty ze strony https://tiny.pl/c8t3z 3 „Cyfrodziewczyny”, czyli pionierki polskiej informatyki, ale także fa- scynatki i kobiety tworzące nowe technologie.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker