MERITUM 4 (71) 2023

88

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

ELŻBIETA PRYŁOWSKA-NOWAK

Centrum Folkloru Polskiego Karolin 16 – w tym miejscu uczniowie mogą przeczytać artykuł o wybranym polskim ludowym tańcu narodowym (do wyboru: krakowiak, polonez, mazur, oberek, kujawiak), a później rozwiązać quiz online związany z tym tańcem. Historia: Zobacz 17 – jest to platforma poświęcona nauce historii Polski. Na uczniów czekają 33 cieka- we lekcje online zawierające krótki materiał z wie- dzą historyczną oraz różne gry, quizy online, puzzle, ćwiczenia na przyporządkowanie nazw do obrazów, rozsypanki wyrazowe, testy, filmy itp., np. Na dwo- rze ostatniego króla Polski, Miasto – twierdza. Historia Zamościa, Malbork – zamek pełen tajemnic.

W zasobach Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej znajduje się ciekawy materiał pt. Mezopotamia – kraina między Eufratem a Tygrysem 14 , przybliżający informacje o osadnictwie nad wielkimi rzekami, sztucznym nawadnianiu, Sumerach, Babilończy- kach, Kodeksie Hammurabiego i wielu innych zagadnieniach, którym towarzyszą ciekawe zadania. Inne interesujące gry, które urozmaicają pracę na lekcjach, zachęcają do poznania tematów i poma- gają skoncentrować uwagę na zajęciach o dziedzi- ctwie kulturowym i sztuce, znajdują się w poniż- szym wykazie. Muzeum Narodowe w Warszawie – w zbiorach online znajdują się quizy 15 o przykładowej tema- tyce: Do jakiej rodziny artystycznej pasujesz?, Czy przetrwałabyś/przetrwałbyś w starożytnym Egipcie?, Dom & Secesja. W którym warsztacie zrobić zakupy?

Rysunek 7. Wizualizacja gry Czy przetrwałabyś/przetrwałbyś w starożytnym Egipcie?

14 https://tiny.pl/c46n6 15 https://www.mnw.art.pl/multimedia/quizy

16 https://quiz.mazowsze.waw.pl 17 https://platforma.historiadlapolonii.pl/classrooms/hzd/3

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker