MERITUM 4 (71) 202387

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

GRAJ – BAW SIĘ KULTURĄ I SZTUKĄ

i poznać ich elementy. Duży nacisk położony jest na wrażenia estetyczne oraz wiedzę o religiach (sym- bolika malowideł, układ świątyni). Można poznać wielokulturowość Warszawy, religie, ich wyznaw- ców, zwyczaje panujące w przedwojennym mie- ście, zmiany w architekturze, zrozumieć korzyści wynikające z przenikania się kultur. Gry doskonalą umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji, rozumienia jej i krytycznej oceny. Dzięki grom ucz- niowie mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach, efektywniej przyswajać nowe tematy i powtarzać materiał dydaktyczny. W omawianych grach zastosowano bogatą grafikę, zdjęcia, ilustracje, które obrazują przed- stawione wydarzenia. Duża różnorodność quizów oraz interaktywnych zadań sprawia, że są gry są atrakcyjne dla ucznia, który dopiero zaznajamia się z historią i kulturą Polski. Uczą korzystania z tech- nologii i treści cyfrowych w sposób refleksyjny i kry- tyczny, a zarazem pełen ciekawości i otwartości.

Gry z pozoru typowo geograficzne mogą być cie- kawym i angażującym wprowadzeniem do zagad- nień związanych z rozwojem cywilizacji. Na stro- nie internetowej Gry geograficzne 13 zamieszczone są quizy dotyczące kontynentów: Afryki, Ameryki, Azji, Europy, Australii oraz Świata. W tej ostatniej kategorii znajdziemy grę o rzekach. Możemy w niej ustalić, czy materiał ma być wzbogacony zdjęciami i dźwiękami. Przed rozpoczęciem zadania warto zapoznać się z położeniem i nazwami rzek, któ- rych gra dotyczy. Podczas gry – po prawidłowym oznaczeniu rzeki na mapie – pojawia się zdjęcie ją ilustrujące oraz informacja o terenie jej przepływu oraz długości. W grze można zaznaczyć między in- nymi rzeki Eufrat i Tygrys. Informacja o nich może być ciekawym wstępem do zajęć na temat rozwoju rolnictwa w pobliżu rzek na przykładzie Mezopo- tamii – krainy położonej właśnie między Eufratem i Tygrysem.

Rysunek 6. Różne gry dostępne w kategorii Europa

13 https://world-geography-games.com/pl

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker