MERITUM 4 (71) 2023

86

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

ELŻBIETA PRYŁOWSKA-NOWAK

Rysunek 4. Strona startowa gry Ogórkiem przez PRL

W zadaniach trzeba ułożyć plan wydarzeń, puz- zle, dopasować zdjęcia postaci do wykonywanych przez nie funkcji, wziąć udział w krótkich quizach. Gra uczy o przemianach, jakie zachodziły w czasie PRL w Polsce, pozwala łączyć fakty, rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe, odsyła do tekstów źródło- wych. Zdaniem nauczycieli gra może posłużyć jako podsumowanie lekcji na temat historii i kultury wy- mienionych okresów.

Wehikuł czasu – Od komunizmu do demo- kracji. Polska w latach 1990-2019 11 oraz Poznaj II RP – wielonarodowość, wielokulturowość i wie- lowyznaniowość II RP 12 to wybrane propozycje gier dla szkół ponadpodstawowych. Wehikuł czasu to misja polegająca na przygotowaniu kapsuł czasu dla kolejnych pokoleń. Trzeba w niej przyporządkować podane wydarzenia do konkretnej kapsuły. W grze Poznaj II RP – wielonarodowość, wielokulturo- wość i wielowyznaniowość II RP uczniowie mogą przyjrzeć się przede wszystkim wnętrzom świątyń

Rysunek 5. Strona startowa gry Wehikuł czasu – Od komunizmu do demokracji. Polska w latach 1990-2019

11 https://niepodlegla.mein.gov.pl/niepodlegla/mission15 12 https://niepodlegla.mein.gov.pl/niepodlegla/mission11

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker