MERITUM 4 (71) 202385

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny

GRAJ – BAW SIĘ KULTURĄ I SZTUKĄ

W zbiorach portalu Google Arts & Culture można układać puzzle z setek zdigitalizowanych dzieł sztuki 2 o różnej treści i charakterze, jak i ze zbiorów tematycznych: Rzemiosło Meksyku 3 , Dziedzictwo Azjatów i Wysp Pacyfiku w USA 4 , Czechy 5 i innych. Na stronie internetowej Niepodległa 6 powstał zbiór gier edukacyjnych, które stanowią mate- riał dydaktyczny dotyczący stulecia niepodległo- ści Polski. Są to 33 tematyczne misje, uzupeł- nione materiałami pomocniczymi i dodatkowymi. Podzielone są na poziomy edukacyjne. W klasach I-III szkoły podstawowej to m.in. tematy Z wizytą u dziadka – Zwiedzamy dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 i Misja małego himalaisty – Poznajemy wielkich Polaków 8 . To ostatnie zagadnienie w opinii nauczycieli może wzbudzić zainteresowanie ucz- niów, ponieważ nie jest wszechobecne w mediach, a wzbogaca wiedzę o dokonaniach polskich hima- laistów oraz sprzęcie potrzebnym do wypraw wyso- kogórskich. Przybliża sylwetkę polskiej himalaistki Wandy Rutkiewicz. Obrazuje, czym jest wyprawa

wysokogórska i jak należy się do niej przygotować. Gra jest dobrze zrobiona. Ma odpowiednią do wieku odbiorców długość, ładną szatę graficzną i ciekawe zadania przybliżające informacje, daty, ciekawostki. Rozwija umiejętność korzystania z danych i infor- macji, uczy łączenia faktów. Materiał zwraca także uwagę na znaczenie pasji i marzeń w życiu czło- wieka. Uświadamia uczniom, że warto mieć marze- nia i dążyć do ich spełnienia. Dla klas IV-VIII szkoły podstawowej ciekawymi propozycjami dotyczącymi historii i kultury Polski lat 1956-1989 i 1990-2018 są m.in. gry Ogórkiem przez PRL 9 oraz Polska współczesna 10 . Gra Ogórkiem przez PRL przybliża najważniejsze fakty historyczne i sylwetki przywódców politycz- nych tego okresu. Dzięki różnorodnym interaktyw- nym zadaniom uczniowie mogą odkrywać kolejne informacje, a dopiero poprawne wykonanie zadania przenosi ich do kolejnego zagadnienia.

Rysunek 3. Strona startowa gry o Wandzie Rutkiewicz

2

https://tiny.pl/rnww4 https://tiny.pl/c46p1 https://tiny.pl/c46pl https://tiny.pl/c46p4

3

4

5

6 https://niepodlegla.mein.gov.pl/#/missions 7 https://niepodlegla.mein.gov.pl/niepodlegla/mission1 8 https://niepodlegla.mein.gov.pl/niepodlegla/mission3

9 https://niepodlegla.mein.gov.pl/niepodlegla/mission8 10 https://niepodlegla.mein.gov.pl/niepodlegla/mission9

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker