Sarkomen 2/2021

Kreft rammer ikke bare pasienten, men også de som står pasienten nær. Sykdommen medfører praktiske endringer, rollene endres og belastningen på deg blir gjerne større enn før. Som pårørende kan du ha rett på for eksempel velferdspermisjon, sykepenger som følge av egen sykdom, pleiepenger og omsorgslønn.

REISE Du kan få dekket reise til og fra offentlig behandling med et fast beløp per kilometer, uavhengig hvilke transportmiddel du bruker. Du kan søke digitalt på Helsenorge.no (pasientreiser). Søknaden må sendes inn senest seks måneder etter behandlingsdatoen. Du må betale en egenandel per vei for alle reiser inntil du når frikort. Husk at dersom du benytter deg av fritt behandlingsvalg kan du måtte betale egenandel for reisen inntil 400 kr hver vei når du søker pasientreiser om refusjon. Trenger du tilrettelagt transport, kan du ha rett til å få rekvirert reise. Midlertidig endring som følge av koronaviruset for å hindre smitte via offentlig transport: Hvis du kjører selv eller blir kjørt til behandling, får du dekket alle reiser over 10 km, og eventuelle tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge. Husk å legge ved kvitteringer. Kreftforeningens følgetjeneste tilbyr kreftpasienter følge når de skal til og fra behandling, kontroll eller andre kreftrelaterte aktiviteter. Tjenesten er gratis og tilbys i flere norske byer. Det er frivillige i følgetjenesten som kjører. Du kan bestille tjeneste gjennom appen NyBy eller kontakte Kreftforeningen. TIL DEG SOM PÅRØRENDE Kreft rammer ikke bare pasienten, men også de som står pasienten nær. Sykdommen medfører

praktiske endringer, rollene endres og belastningen på deg blir gjerne større enn før. Som pårørende kan du ha rett på for eksempel velferdspermisjon, sykepenger som følge av egen sykdom, pleiepenger og omsorgslønn. VELFERDSPERMISJON Arbeidsmiljøloven gir rett til permisjon i inntil ti dager hvert år for å følge nær pårørende til sykehus, gi nødvending omsorg og lignende. Du har ikke automatisk rett til lønnet permisjon, men mange arbeidsgivere praktiserer fleksible ordninger. Snakk med arbeidsgiver og forklar situasjonen. PLEIEPENGER AV NÆRSTÅENDE I LIVETS SLUTTFASE Ved pleie av nære pårørende i hjemmet ved livets sluttfase kan det ytes pleiepenger i opptil 60 dager. Dersom det er flere som skal dele på pleien, må disse dagene fordeles. Du kan få pleiepenger som erstatningen for tapt arbeidsinntekt. Pleiepenger opphører i perioder pasienten er innlagt på sykehus eller annen institusjon. SYKEMELDING For at legen skal kunne skrive ut sykemelding, må den pårørende selv være syk og ha egen diagnose. I mange tilfeller blir en faktisk syk av at nære familiemedlemmer har en kreftsykdom, med den usikkerheten og bekymringene denne innebærer. For noen

12

Sarkomen #2-2021

Made with FlippingBook Ebook Creator