Sarkomen 2/2021

blitt sykt og trenger din omsorg og pleie hele tiden. Pasienten kan ha rett til grunn- og/eller hjelpestønad dersom du har ekstra utgifter i forbindelse med sykdom. Kreftsyke barn kan ha rett til forhøyet hjelpestønad. TIL DEG SOM GÅR PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE Det er viktig at du eller dine foreldre informerer kontaktlærer eller rådgiver på skolen om din situasjon. Skolen ønsker en legeerklæring fra sykehuset eller fastlegen for gyldig fravær så fort som mulig. Rådgiver kan hjelpe til med å tilrettelegge skoleåret. Alle elever har lovbestemt rett og plikt til undervisning når de er innlagt på sykehus. Sykehusskolen gir opplæring til elever i

pårørende kan det å være i jobb gi krefter og overskudd ved at oppmerksomheten blir flyttet over på andre oppgaver. Du må selv avgjøre hva som er riktig for deg. DIN LIVSSITUASJON SOM PASIENT Det kan være du går på skole, studerer eller er i arbeid når du får kreft. Hvis behandlingen og helsen din tillater det, kan du fortsette som før eller være med deltid, mens andre har mer enn nok med å komme seg gjennom behandlingen. Ta en prat med legen om din situasjon. Det er viktig at du gjør det som er riktig for deg og lytter til kroppen din.

TIL DEG I GRUNNSKOLEN Foreldre til pasienter under 18 år har tilbud om veiledning og støttesamtaler med sosionom under innleggelsen. Barns rettigheter på sykehus er lovfestet. Unge voksne over 18 år har rettigheter på linje med andre voksne. Barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under innleggelsen. De pårørende får dekket utgifter til mat, reise og overnatting. Barn skal aktiviseres og stimuleres så langt helsetilstanden tillater det. Barn i skolepliktig alder

grunnskole og videregående opplæring. Sykehusskolen samarbeider med deg, foresatte og nærskolen om å opprettholde kontinuitet i elevens skoletilbud. Du kan søke om utsettelse eller avbrudd i opplæringen. Dropper du bare ut, uten å snakke med skolen, kan du miste mulighet til å gå opp til eksamen og ikke få godkjent studieåret.

Kreftsyke skoleelever og studenter over 18 år kan ha rett til arbeidsavklaringspenger

har rett til undervisning både i grunnskole og videregående skole. Kontaktlærer og helsesykepleier på skolen kan være en god støtte. Snakk med skolen så tidlig som mulig om fravær og tilrettelegging. Det er lurt å være åpen om den nye livssituasjonen. Barnet bør oppmuntres til å informere klassen, venner og andre i barnets relasjon. Den som har omsorg for et alvorlig sykt barn eller barn som er innlagt på sykehus, kan ha rett til pleiepenger gjennom NAV. Pleiepenger er for deg som må være borte fra jobb fordi du skal være sammen med barnet som er

(AAP) med minstesats 2G, dersom de har avbrutt studiene, er under medisinsk behandling og brukt opp retten til sykestipend i Lånekassen. Pasienter som er i jobb kan søke AAP dersom de har krav på sykepenger og sykepengegrunnlaget er lavere enn 2G. Har du ikke sykepengegrunnlag kan du søke AAP fra første sykedag. Det er din fastlege som har dialog med NAV etter du har søkt AAP.

TIL DEG SOM STUDERER HØYERE UTDANNELSE

Det er viktig å informere studiestedet om din situasjon. Ta kontakt med studieveileder for

13

Sarkomen #2-2021

Made with FlippingBook Ebook Creator