Sarkomen 2/2021

tilrettelegging, fravær og eventuelt utsettelse av eksamen. Mange velger å utsette studiet, mens andre velger å fortsette fullt eller deltid. Det er viktig at du leverer legeerklæring til studiestedet. Blir du syk som student og ikke følger undervisningen eller vanlig studieløp, gjelder egne regler i Lånekassen og NAV. Du kan for en periode få studielånet gjort om til sykestipend. Husk å melde fra til Lånekassen hvis du har studielån og ikke følger vanlig undervisning på grunn av sykdom. Studenter med ekstrajobb kan ha rett til sykepenger. Hvis du ikke kan jobbe ved siden av studier, kan du søke ekstra stipend. Sykdom kan også gi rett til arbeidsavklaringspenger (AAP). Ved sykdom etter endt utdanning kan du søke betalingsutsettelse og eventuelt rentefritak. Studiegjeld kan bli helt eller delvis slettet ved minimum 50 prosent uførhet. Hvis du har blitt syk før du har kommet i arbeid eller startet studier, kan du har rett på økonomisk støtte fra NAV. TIL DEG SOM ER I ARBEID For noen er det godt å ha annet enn sykdom å fokusere på, mens for andre kan det være umulig å komme seg ut av sykesengen. Hvis du er syk og ikke kan jobbe, kan legen sykemelde deg. Du kan ha rett på sykepenger i opptil 52 uker. Sykemelding som skrives ut på sykehus kommer fortsatt bare på papir. Er du sykemeldt hos fastlegen, får du en SMS eller e-post fra NAV kort tid etter. Logg deg inn, sjekk sykmeldingen og godkjenn. Hvis du har vært sykemeldt i ett år og fremdeles ikke kan arbeide, er det vanlig å gå over på arbeidsavklaringspenger (AAP). AAP utgjør 66 prosent av inntekten din opptil 6G, som tilsvarer ca 600 000kr. Det er fint å ha dialog med arbeidsgiver mens du er i behandling, kanskje du orker å stikke innom for en lunsj med kollegaer.

Sykdom kan medføre økonomiske utfordringer. Dette gjelder spesielt de som er sykemeldt lengre enn ett år. De aller fleste får et stort inntektstap når de går over fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Sjekk om du kan søke NAV, Husbanken, Kreftforeningen eller legater om økonomisk støtte. Be om en samtale med sosionom om du trenger samtale om følelsesmessige reaksjoner og veiledning med hensyn til rettigheter og støtteordninger. For enkelte kan veien tilbake til jobb være lang, spesielt for dem som har hatt langvarig sammensatt behandling. Gå i dialog med arbeidsplassen om tilrettelegging. Det finnes flere ulike rehabiliteringstilbud som har fokus på å komme tilbake til jobb og studier etter kreftbehandling. AVSLUTNING Sosionomen møter kreftpasienter i svært forskjellige livssituasjoner. Det er ulike utfordringer knyttet til sykdom både utfra den enkeltes livssituasjon og livsfase. Be om en samtale med sosionom om du trenger samtale om følelsesmessige reaksjoner og veiledning med hensyn til rettigheter og støtteordninger. Hvis ikke sykehuset har sosionom, kan du ta kontakt med blant annet Kreftforeningens rettighetstjeneste, kreftkoordinator i kommunen eller NAV.

14

Sarkomen #2-2021

Made with FlippingBook Ebook Creator